ÎN ATENȚIA TUTUROR BENEFICIARILOR CARE

 OBȚIN AVIZ FAVORABIL, CU CONDIȚII

 

 

   Vă comunicăm:

 

 • Trebuie să ne anunțați, în scris, în timp util, începerea lucrărilor;

 

 • Toate condițiile din avizele emise trebuie respectate;

 

 • În cazul în care este impusă și condiția efectuării intervențiilor în sol cu supraveghere arheologică trebuie să ne comunicați, în scris, instituția abilitată care va realiza această activitate;

 

 • În cazul nerespectării prevederilor impuse în avize, acestea se anulează de drept și se aplică prevederile legale în vigoare.

 

 

Numai bine!

Direcția pentru Cultură Vaslui


 

IMPORTANT

 

       DOCUMENTAȚIILE TRANSMISE ÎN FORMAT ELECTRONIC TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ

URMĂTOARELE CRITERII, PENTRU A  FACILITA ANALIZAREA ȘI TRANSMITEREA CĂTRE

COMISIA ZONALĂ A MONUMENTELOR ISTORICE NR. 5, IAȘI:

 

        Documentația poate fi transmisă numai în fișier individual, în format pdf, prin 

intermediul site-ului de transfer, dacă sunt dimensiuni mari, la adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

        Ordinea documentelor va fi cea din formularul de cerere, în funcție de tipul intervenției

(pentru formular tip https://www.patrimoniul-cultural-vaslui.ro/index.php - protejarea

patrimoniului imobil ).

 

        Adresă la partea de proiectare - declarație pe propria răspundere, că formatul transmis

digital este identic cu cel letric.

 

        Nu se acceptă documente prezentate în mai multe fișiere.

 

        Vă rugăm să aveți în vedere respectarea termenului, pentru depunerea documentației,

precizat în anunțul de pe această pagină, respectiv adrese, e-mailuri.

 

        În acest sens, vă comunicăm faptul că documentațiile depuse după termenul stabilit vor

fi transmise la viitoarea Comisie Zonală a Monumentelor Istorice nr. 5, Iași. 

 

Numai bine!

Direcția pentru Cultură Vaslui


S-a lansat apelul de finanțare Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului (sesiunea 3)

 

      Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului, în calitate de Operator al Programului RO-CULTURA, finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021, anunță lansarea ultimei sesiuni a apelului de finanțare Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului.

      Prin acest apel de proiecte se urmărește sprijinirea sectoarelor culturale și creative prin: consolidarea antreprenoriatului cultural, dezvoltarea publicului și întărirea cooperării culturale și a schimbului cultural între Statele Donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) și România.

      Suma totală alocată prezentului apel de proiecte este de 2.600.000 euro.

      Valoarea sprijinului financiar nerambursabil ce poate fi acordat unui proiect este cuprinsă între 50.000,00 euro și 200.000,00 euro, reprezentând 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

      Pentru a fi eligibile, propunerile de proiecte trebuie să conducă la atingerea indicatorilor de Program ce vizează: crearea de locuri de muncă, organizarea de activități de artă contemporană, creșterea numărului de participanți la activitățile culturale, sprijinirea IMM-urilor din sectorul cultural, dezvoltarea de competențe și expertiză la locul de muncă, abordarea inovativă a patrimoniului cultural, producții referitoare la minorități sociale, etnice și culturale (altele decât minoritatea romă pentru care se va lansa, în perioada următoare, un apel dedicat).

      Solicitanții eligibili fac parte din următoarele categorii de entități culturale:

 • instituție publică de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.);
 • organizație neguvernamentală, constituită în baza Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociații și Fundații) sau a Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 • societate comercială constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare SAU societate cooperativă constituită în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei (republicată).

      Perioada de implementare a activităților proiectului poate fi cuprinsă între 6 luni și 18 luni.

      Cererile de finanțare se depun până la data de 31.08.2021, ora 16:00, exclusiv online, în cadrul sistemului de management electronic al Programului RO-CULTURA (EMSC) care poate fi accesat la adresa emsc.ro-cultura.ro. 

      Ghidul solicitantului și anexele aferente sunt disponibile pewww.ro-cultura.ro

https://www.ro-cultura.ro/apel-2122-s3

      Informații suplimentare pot fi solicitate la adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau telefon/fax: 021.223.03.46.

SURSA: Ministerul Culturii http://www.cultura.ro/s-lansat-apelul-de-finantare-consolidarea-antreprenoriatului-cultural-si-dezvoltarea-audientei-


S-au lansat primele apeluri de proiecte ale programului Europa Creativă 2021-2027

 

        Vă comunicăm faptul că s-au lansat primele apeluri de proiecte ale programului Europa Creativă 2021-2027.

        Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) a publicat primele trei apeluri în cadrul componentei Cultura a programului Europa Creativă 2021-2027.

        Apelul pentru proiecte de cooperare europeană 

       Cu un buget de peste 60 de milioane euro, apelul va finanța proiecte care implică o mare diversitate de organizații precum teatre, muzee, asociaţii și fundații, centre de cercetare, biblioteci, universităţi, edituri, galerii, institute și centre culturale, companii din sfera business-ului creativ, autorităţi publice etc., active în sectoarele culturale și creative.
       Accentul este pus pe inovare și cooperare artistică europeană pe teme precum implicarea publicului, coeziune socială, digitalizare, contribuție la  Pactului verde european și provocări specifice anumitor sectoare culturale si creative (carte, muzică, arhitectură și patrimoniu cultural). https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro

       Solicitanții pot alege între trei categorii de proiecte:

 • proiecte de mai mică amploare: implică operatori din min. 3 țări eligibile, au o durată de cel mult 48 de luni și pot primi un grant de max. 200.000 euro (80% din bugetul eligibil);
 • proiecte de amploare medie: implică operatori din min. 5 țări eligibile, au o durată de cel mult 48 de luni și pot primi un grant de max. 1 milion euro (70% din bugetul eligibil);
 • proiecte de mai mare amploare: implică operatori din min. 10 țări eligibile, au o durată de cel mult 48 de luni și pot primi un grant de max. 2 milioane euro (60% din bugetul eligibil);

       Informații suplimentare: http://www.cultura.ro/s-au-lansat-primele-apeluri-de-proiecte-ale-programului-europa-creativa-2021-2027

      Termenul limită de depunere a aplicațiilor este 7 septembrie 2021 (ora 18:00 a României).

       Apelul pentru rețele europene de organizații din sectoarele culturale și creative 

       Cu un buget de 27 de milioane euro pentru perioada 2021-2023, apelul finanțează proiecte de consolidare a capacităților, implementate de rețele multinaționale reprezentative de organizații culturale europene.

       Termenul limită de depunere a aplicațiilor este 26 august 2021 (ora 18:00 a României).

Informații complete: http://www.cultura.ro/s-au-lansat-primele-apeluri-de-proiecte-ale-programului-europa-creativa-2021-2027

       Apelul destinat entităților culturale paneuropene

      Cu un buget de 5,4 milioane euro pentru perioada 2021-2023, acest apel va sprijini organizațiile culturale - în acest caz, orchestrele - al căror scop este de a oferi oportunități de formare, profesionalizare și performanță pentru tinerii artiști talentați.

     Termenul limită de depunere a aplicațiilor este 26 august 2021 (ora 18:00 a României).

      Informații complete: http://www.cultura.ro/s-au-lansat-primele-apeluri-de-proiecte-ale-programului-europa-creativa-2021-2027

      Sursa:    Ministerul Culturii

      Informații complete sunt disponibile http://www.cultura.ro/s-au-lansat-primele-apeluri-de-proiecte-ale-programului-europa-creativa-2021-2027


OMC nr. 3189 din 24.09.2020 privind delegarea competenței Ministerului Culturii către serviciile publice deconcentrate în privința avizării documentațiilor Plan Urbanistic Zonal cu Regulamentul Local  de Urbanism aferent, citește mai mult


ORDIN nr. 3.037 din 20 iulie 2020  pentru aprobarea procedurilor privind notificarea prealabilă și emiterea acordului scris, în condiții de execuție lucrări, în condiții de artă. 11 alin. (2) și (4) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, citește mai multINSTRUCȚIUNI PRIVIND TRANSMITEREA DOCUMENTAȚIILOR

ÎN VEDEREA ANALIZĂRII ȘI AVIZĂRII

ÎN CADRUL COMISIEI ZONALE A MONUMENTELOR ISTORICE NR.5, IAȘI

 

           În vederea analizării și avizării documentelor în cadrul ședințelor Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr.5, acestea se vor transmite în format electronic și letric (în baza prevederilor Instrucțiunilor 1 / 2020 emisă de Ministerul Culturilorhttp://www.cultura.ro/ directia-patrimoniu ), după cum urmează:

- în format letric, la sediul Direcției pentru Cultură Vaslui - str. Ștefan cel Mare, nr. 79, mun. Vaslui, jud. Vaslui, informații la tel: 0235.311.351;

 

- în format electronic, adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

         Documentația poate fi transmisă numai în fișierul individual, arhive format zip  sau prin intermediul  site-urilor de transfer, dacă au dimensiuni mari.

         Documetația va fi prezentată într-un singur fișier, în format pdf. Ordinea documentelor va fi cea din formularul de cerere, în funcție de tipul intervenției https://www.patrimoniul-cultural-vaslui.ro/index.php - Protejarea patrimoniului imobil;

         Cererile se vor completa în conformitate cu documentul expus pe pagina de internet a instituției, conform tipului de intervenție (ex. https://www.patrimoniul-cultural-vaslui.ro/index.php/patrimoniul-imobil/aviz-pentru-interventii -in-zona-de-protectie-a-monumentelor-istorice ....);

         Cererile vor fi înregistrate, numai după ce acestea vor fi  completate (se vor bifa căsuțele care să ateste că dosarul obiectivului cuprinde toate documentele specifice în cerere) și se va preciza și  calcularea taxei aferente (unde este cazul), conform Odinului nr. 2515/2018,   https://www.patrimoniul-cultural-vaslui.ro/index.php/patrimoniul-imobil/legislatie;

         Pentru a facilita transmiterea și studierea documentației de către membrii comisiei, atât cererea, cât și documentația se vor transmite în același email.

         Ne rezervăm dreptul de a nu transmite membrilor Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice documentații incomplete.

         Nu se acceptă documentații prezentate în mai multe fișiere, deoarece sunt dificile de retransmis și nu ajung în ordinea cerute prin formularul de cerere.

 

DIRECȚIA PENTRU CULTURĂ VASLUI     


 

INFORMAȚII PENTRU BENEFICIARI

 

         Începând cu data de 11 martie 2020 activitate de relații cu publicul, pentru persoane fizice, se va face prin telefon, corespondență poștală sau electronică, după cum urmează:

          adresă:

         DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ VASLUI

         str. Ștefan cel Mare, nr. 79, mun. Vaslui, jud. Vaslui

         tel: 0235.311.351; fax: 0335.401.169

         e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

         site:  www.patrimoniul-cultural-vaslui.ro

Mai precizăm următoarele:

 • Documentațiile care necesită avizul instituțiilor noastre, vor fi transmise electronic, dar și prin poștă. Pentru persoanele care nu pot transmite prin poștă, vom comunica când va fi întrunirea Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 5 de la Iași, pentru ca documentația să ajungă și în format hârtie la sediul instituțiilor noastre.
 • Toate tipurile de solicitări, cu excepția celor menționate mai sus, pot fi transmise în format electronic.
 • Pentru beneficiarii care nu pot folosi aceste mijloace se pot prezenta la sediul instituției, dar îi rugăm să aibă în vedere respectarea măsurilor impuse în această perioadă.

      Numai bine!

       Direcția Județeană pentru Cultură Vaslui