Protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional – este reglementată de Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare, şi ORDONANŢA nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial cu numarul 951 din data de 24 noiembrie 2006.

Metodologiei de aplicare a procedurii de descărcare de sarcină arheologică este reglementată de Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2518/2007 .

Descărcarea de sarcină arheologică este procedura prin care se confirmă că un teren în care a fost evidenţiat patrimoniul arheologic poate fi redat activităţilor umane curente.

Certificatul de descărcare de sarcină arheologică reprezintă actul administrativ prin care se anulează regimul de protecţie instituit anterior asupra terenului în care a fost evidenţiat patrimoniul arheologic.

Autorizarea lucrarilor de construire sau de desfiintare din zonele cu patrimoniu arheologic se aproba numai pe baza si în conformitate cu avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

Pentru zonele cu patrimoniu arheologic din Lista Monumentelor Istorice sau Repertoriul Arheologic Naţional, cuprinse sau nu în documentaţiile de amenajare a teritoriului si de urbanism, autorităţile publice locale emit Certificatul de urbanism, cu specificarea necesităţii obţinerii avizului din partea Ministerului Culturii și Identității Naționale, înainte de eliberarea autorizaţiei de construire.

În cazul descoperirii de vestigii arheologice întâmplătoare în timpul lucrărilor de construire din afara zonelor protejate de lege, primarul localităţii dispune: suspendarea autorizaţiei de construire si oprirea oricăror lucrări de construire sau de desfiinţare de construcţii, anunţarea, în 72 de ore, a Direcției Județene pentru Cultură și organizarea pazei descoperirilor arheologice întâmplătoare.

Documentaţiile depuse de investitor la Direcția Județeană pentru Cultură, în vederea obţinerii avizului sau, după caz, a Certificatului de descărcare arheologică, cuprind obligatoriu proiectul tehnic al investiţiei si delimitarea acestuia în planul de amplasament, realizat în coordonate Stereo 70.

În vederea eliberării avizului favorabil pentru faza de execuţie sau, după caz, a Certificatului de descărcare de sarcină arheologică, Direcția Județeană pentru Cultură solicită investitorului completarea documentaţiei cu Raportul de cercetare arheologică preventivă.

Raportul de cercetare arheologică preventivă este analizat, în această fază, de către Comisia Zonală a Monumentelor Istorice nr. 5 Iași sau, după caz, de către Comisia Naţională de Arheologie, conform competenţelor prevăzute de lege.

Cercetarea arheologică preventivă se realizează de către instituţiile publice de specialitate si se efectuează numai pe baza autorizaţiei emise de Ministerul Culturii și Identității Naționale si în conformitate cu aceasta.

ACTE NECESARE ÎN VEDEREA ELIBERĂRII CERTIFICATULUI  DE DESCĂRCARE DE SARCINĂ ARHEOLOGICĂ

Certificatul de descărcare de sarcină arheologică, în conformitate cu art. 5, alin. (3) din O.G. nr. 43/2000,  privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă actul administrativ prin care se anulează regimul de protecţie instituit anterior asupra terenului în care a fost evidenţiat patrimoniul arheologic.

Certificatul de descărcare de sarcină arheologică este indispensabil avizării lucrărilor/intervenţiilor în siturile arheologice şi zonele de protecţie aferente.

Se eliberează pe baza unei documentaţii de specialitate în domeniul arheologiei, care trebuie să cuprindă:

–Cerere: Cerere tip solicitare eliberarea certificatului de descărcare de sarcină arheologică

–Proiectul tehnic al intervenţiei;

–Certificat de Urbanism

–Extras de Carte Funciară

–Plan de încadrare în zonă la scara 1:25.000, 1:10.000 sau 1:5.000, după caz;

–Plan de situaţie al investiţiei în format digital .dwg sau .shp;

–Ridicare topografică în Sistem Stereo 70 (Documentaţiile vor conţine în mod obligatoriu lista cu coordonatele STEREO 70 ale suprafeţelor afectate de proiect în format digital tabelar).

–Proiect de cercetare arheologică preventivă a zonei ce urmează a fi afectată, pe suport de hârtie şi versiunea în format electronic. Acesta va cuprinde în mod obligatoriu diagnosticul arheologic (raport de evaluare documentară şi/sau de teren).

–Raportul de cercetare arheologică, executat conform Standardelor şi Procedurilor arheologice instituite prin OMCC nr. 2392/2004, întocmit în urma realizării cercetării arheologice preventive;

–Copie după Contractul cu o instituţie specializată privind cercetarea arheologică preventivă.

–Ortofotoplanul (1:5000) în format digital pentru zona care va fi afectată de investiţie, în cazul în care suprafaţa afectată de proiectul investiţional este mai mare de 1000 m².

Informații suplimentare:

  1. Documentaţia se depune în două exemplare pe suport de hârtie, legate şi pe suport digital, în vederea emiterii Certificatului de descărcare de sarcină arheologică de către D.J.C. Vaslui.
  2. Cercetările arheologice preventive vor fi conduse numai de către personal specializat, de un arheolog expert, atestat Ministerul Culturii şi Identității Naționale, înscris în Registrul Arheologilor din România.
  3. Registrul Arheologilor din România poate fi consultat pe site-ul Institutului Național al Patrimoniului, secțiunea – arheologie.

În conformitate cu prevederile art. 6, alin. (5) şi (6) din O.G. nr. 43/2000 republicată, Certificatul de descărcare de sarcină arheologică, pentru siturile aflate în zone de interes arheologic prioritar, siturile clasate în grupa A din Lista Monumentelor Istorice şi pentru toate investiţiile, cu excepţia locuinţelor particulare aflate în alte zone, se emite după aprobarea rapoartelor de cercetare de către Comisia Naţională de Arheologie.

gal

 

Carieră

 

SA INCERCAM IMPREUNA

husi

Monumente Istorice

  Monumente istorice din Vaslui - selecție

  Monumente istorice din Bârlad - selecție 

  Monumente istorice din Huși - selecție

  Obiective restaurate

  Monumente istorice din mediul rural 01 - selecție

  Monumente istorice din mediul rural 02 - selecție

  Monumente istorice din mediul rural 03 - selecție

  Monumente istorice din mediul rural 04 - selecție

Monumente de For Public conform Legii 120/2006

Monumente de for public din Vaslui - selecție

Monumente de for public din Bârlad - selecție

Monumente de for public din  Huși - selecție

Monumente de for public din Negrești - selecție

Monumente de for public din mediul rural - selecție

Scroll to top