Legea 120/2006 a monumentelor de for public, cu modificările și completările ulterioare,

ART. 1 reglementează cadrul juridic general al realizării, amplasării și administrării monumentelor de for public.

ART. 2  

        (1) În sensul prezentei legi, monumentele de for public sunt lucrări de artă plastică sau de artă monumentală, bunuri imobile având caracter decorativ, comemorativ şi de semnal, amplasate în spaţii publice

        pe  terenuri aflate în domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale şi pe faţadele construcţiilor, proprietate privată, situate la limita aliniamentului.

       (la 03-09-2023 Alineatul (1), Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1., Articolul I din ORDONANŢA nr. 35 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 31 august 2023)

 .     (2) Monumentele de for public pot fi clasate ca monumente istorice, urmând regimul juridic general stabilit pentru acestea.

  (3) Fac parte din categoria monumentelor de for public prevăzute la alin. (1), în condiţiile prezentei legi, şi următoarele categorii de lucrări:

  a) plăci comemorative, fără caracter decorativ, dedicate unor personalităţi, momente, evenimente istorice ori unor clădiri demolate;

  b) mobilier urban de dimensiuni monumentale, cu caracter decorativ.

       (la 03-09-2023 Alineatul (3), Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1., Articolul I din ORDONANŢA nr. 35 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 31 august 2023)

ART. 3

  În condiţiile prezentei legi, sunt sau dobândesc statutul de monumente de for public, după caz, bunurile imobile enumerate la art. 2 alin. (1), aflate, la data intrării în vigoare a prezentei legi, în spaţii publice, pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, dacă îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:

  a) amplasarea acestora s-a realizat în baza unei autorizaţii de construire emise cu respectarea reglementărilor legale în vigoare la data amplasării;

  b) existenţa acestora este consemnată sau atestată ca notorie, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin publicaţii ştiinţifice, ghiduri turistice sau alte tipărituri având caracter de informare publică ori prin evidenţele autorităţilor, instituţiilor şi serviciilor publice.

ART. 4

  Monumentele de for public se pot realiza după cum urmează:

  a) ca obiectiv de investiţie prevăzut în bugetele autorităţilor, instituţiilor şi serviciilor publice;

  b) în cadrul unor programe şi proiecte culturale finanţate din fonduri alocate de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, potrivit prevederilor legale în vigoare;

  c) în cadrul unor parteneriate constituite între autorităţi şi/sau instituţii publice subordonate acestora şi persoane fizice sau juridice de drept privat, având drept scop susţinerea unor programe sau proiecte de artă plastică ori artă monumentală;

  d) în cadrul unor programe sau proiecte culturale promovate şi susţinute exclusiv din fonduri private, de persoane fizice sau juridice de drept privat, cu acordul autorităţilor administraţiei publice locale competente teritorial.

ART. 5

  (1) Amplasarea monumentelor de for public şi intervenţia asupra acestora se vor realiza cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile privind urbanismul şi autorizarea executării lucrărilor în construcţii, precum şi cu avizul privind concepţia artistică a monumentului de for public şi relaţia acestuia cu contextul său, emis de Ministerul Culturii sau, după caz, de serviciile deconcentrate ale acestuia, în baza propunerii formulate de către Comisia Naţională pentru Monumentele de For Public sau, după caz, de comisiile zonale pentru monumentele de for public.

  (2) Pentru reamplasarea lucrărilor de artă plastică sau de artă monumentală rezultate în urma organizării de tabere de creaţie plastică în spaţii publice, avizul prevăzut la alin. (1) se referă doar la relaţia lucrării cu contextul său.

  (3) Obligaţiile de administrare şi conservare a monumentelor de for public revin persoanelor fizice sau juridice titulare ale dreptului de proprietate sau, după caz, ale altor drepturi reale.

(la 03-09-2023 Articolul 5 a fost modificat de Punctul 3., Articolul I din ORDONANŢA nr. 35 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 31 august 2023).

        citește mai mult.

 

Documentație necesară obținerii avizului

Conform ORDINULUI  nr. 2858/13.04.2023, documentația necesară în vederea analizării proiectelor de către Comisia Națională pentru  Monumente de For Public 

Cerere pentru obținerea avizului CNMFP

 1. Susținere teoretică/motivație, maxim 1000 cuvinte, care să includă detaliile tehnice ale lucrării (dimensiuni, materiale);
 2. Curriculum Vitae al autorului/autorilor lucrării;
 3. Certificat de Urbanism eliberat de autoritățile locale pe raza cărora se propune amplasarea lucrării;
 4. Plan de încadrare în sit pe suport topo-cadastral/ortofotoplan (scara 1:5000 / 1:2000);
 5. Extras din PUG, PUZ sau PUD elaborat și aprobat la nivel local, care să cuprindă referiri la zona de amplasare a lucrării;
 6. Studiu de amplasament din care să rezulte relaţia cu vecinătăţile, vizibilitatea, modul de percepţie, configurarea siluetei etc. Studiul de amplasament va fi elaborat: pentru mediul urban, de către un arhitect sau urbanist cu drept de semnătură; pentru mediul rural, de către un arhitect, urbanist sau de un conducător-arhitect cu drept de semnătură.

    Studiul va cuprinde:

    a) plan de situaţie la scara 1:500 sau 1:1000, care va cuprinde, după caz, şi amenajări ale spaţiului limitrof (alei de acces, elemente vegetale, mobilier urban, anexă sistem de iluminat);

    b) desfăşurări de fronturi (minimum 2 direcţii);

    c) perspective la nivelul ochiului, perspective axonometrice;

    d) fotomontaje ale lucrării pe amplasament (colaj fotocopiat sau prelucrare computerizată, care să includă imaginea machetei lucrării propuse pe amplasament), care vor indica şi modul de iluminare a lucrării pe timpul nopţii;

    e) delimitarea zonei de protecţie a lucrării de artă vizuală de for public, în vederea conservării integrate şi a punerii în valoare a acesteia.
 7. Fotografii ale machetei lucrării propuse, format A4, din cel puţin trei unghiuri (faţă, profil, spate). Fotografiile trebuie să fie clare şi să permită observarea detaliilor;
 8. Macheta propriu-zisă (se prezintă doar la solicitarea Comisiei).

      NOTĂ:

 1. Adresă de conformitate care precizează faptul că, formatul electronic este identic cu formatul hârtie.
 2. Documentaţia se va prezenta în 2 exemplare, formatul hârtie, precum şi în format digital needitabil (jpg, pdf sau similar), pe un CD/DVD, anexat dosarului.

 

gal

 

Carieră

 

SA INCERCAM IMPREUNA

husi

Monumente Istorice

  Monumente istorice din Vaslui - selecție

  Monumente istorice din Bârlad - selecție 

  Monumente istorice din Huși - selecție

  Obiective restaurate

  Monumente istorice din mediul rural 01 - selecție

  Monumente istorice din mediul rural 02 - selecție

  Monumente istorice din mediul rural 03 - selecție

  Monumente istorice din mediul rural 04 - selecție

Monumente de For Public conform Legii 120/2006

Monumente de for public din Vaslui - selecție

Monumente de for public din Bârlad - selecție

Monumente de for public din  Huși - selecție

Monumente de for public din Negrești - selecție

Monumente de for public din mediul rural - selecție

Scroll to top