Aprobat,

                                                                                                                              Director executiv,

                                                                                                                        Corina Nicoleta Ursache

 

BULETIN INFORMATIV

 

întocmit cf. art. 5, alin (2) din Legea nr. 544 din 12.10.2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare

 

CUPRINS

1. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Direcției Județene pentru

Cultură Vaslui.

2. Structura organizatorică, atribuțiile compartimentelor, programul de funcționare,

programul de audiențe.

3. Numele și prenumele persoanelor din conducerea Direcției Județene pentru Cultură Vaslui

și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice.

4. Coordonatele de contact.

5. Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil.

6. Programele și strategiile proprii.

7. Lista cuprinzând documentele de interes public.

8. Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/ sau gestionate, potrivit legii.

9. Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care

persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes

public solicitate.

1. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Direcției Județene

pentru Cultură Vaslui:

▪ Constituția României;

▪ Hotărârea nr. 90 din 10 februarie 2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, modificată prin HG 21/2013;

▪ Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Județene pentru Cultură Vaslui;

- ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

▪ Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;

▪ Legea 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice;

▪ Legea nr. 40/2011 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;

▪ Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici – republicată

▪ Ordin nr. 865/2010 al președintelui ANFP privind modificarea art. 8 alin. (1) din Ordinul președintelui ANFP nr. 4500/2008 pentru stabilirea unui cadru unitar pentru metodele de completare și transmitere a datelor și informațiilor referitoare la respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici și la implementarea procedurilor disciplinare;

▪ Legea nr. 140/2010 pentru completarea Legii 188/1999 privind statutul funcționarilor publici;

▪ Ordin nr. 2496/2010 al MCPN pentru modificarea și completarea Normelor de acreditare a conservatorilor și restauratorilor, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2008/2001;

▪ Ordin nr. 2498/2010 al ministrului culturii și patrimoniului național pentru modificarea și completarea Normelor de acreditare a experților aprobate prin ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2009/2001;

▪ Ordin nr. 2361/2010 al ministrului culturii și patrimoniului național pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2314/2004 privind aprobarea Listei Monumentelor Istorice, actualizată și a Listei Monumentelor Istorice;

▪ Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

▪ Legea nr. 144 din 21 mai 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate;

▪ Legea nr. 571 din 14 decembrie 2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii, cu modificările și completările ulterioare;

▪ Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 - Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

▪ Legea nr. 202 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați – republicată în M.O. nr. 150 din 1.03.2007;

▪ Ordonanța nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare – republicată în M.O. nr. 99 din 8 februarie 2007;

▪ Hotărârea nr. 355 din 17 mai 2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor;

▪ Legea nr. 157 din 7 octombrie 1997 privind ratificarea Convenţiei pentru protecţia patrimoniului arhitectural al Europei, adoptată la Granada la 3 octombrie 1985;

▪ Legea nr. 451 din 8 iulie 2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa la 20 octombrie 2000;

▪ Legea nr. 150 din 24 iulie 1997 privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia patrimoniului arheologic (revizuită), adoptată la La Valetta la 16 ianuarie 1992;

▪ Legea nr. 422 din 18 iulie 2001, republicată, privind protejarea monumentelor istorice, republicată în M.O. 938/20 noiembrie 2006;

▪ O.G. nr. 43 din 30 ianuarie 2000, republicată, privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional;

▪ Legea nr. 462 din 12 noiembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional;

▪ Legea nr. 378 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional;

▪ Legea nr. 5/2000 pentru aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – Zone protejate;

▪ Legea nr. 120 din 4 mai 2006 - Legea monumentelor de for public;

▪ Legea nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată în M.O. 828/9.12.2008;

▪ Ordonanţa de urgenţă nr. 16 din 27 martie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil;

▪ Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii republicată în M.O. nr. 933 din 13 octombrie 2004;

▪ Legea nr. 350 din 10 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

▪ Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea in construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

▪ Ordinul nr. 37/N/08.06.2000 prin care a fost aprobata Reglementarea tehnică „Ghid privind metodologia de elaborare şi continutul cadru al P.U.D.”;

▪ Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 562 din 20 octombrie 2003 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Metodologie de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ)” republicat in M.O. 125/11.02.2004;

▪ Ordin nr. 2495/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice;

▪ Ordinul nr. 2562/2010 al ministrului culturii şi patrimoniului naţional privind aprobarea Procedurii de acordare a autorizaţiilor pentru cercetare arheologică;

▪ Legea nr. 66 din 22 martie 2006 pentru consacrarea zilei de 8 aprilie ca „Sărbătoarea etniei romilor din Romania”;

▪ Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2240/07.05.2007 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comisiilor Zonale pentru Monumente de For Public, a componenţei Comisiilor Zonale pentru Monumente de For Public, precum şi a conţinutului documentaţiilor necesare obţinerii avizului Comisiilor Zonale pentru Monumente de For Public;

▪ Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2118/07.03.2007 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului culturii şi cultelor nr. 2645/25.04.2007 prin care au fost aprobate Metodologia privind eliberarea avizului pentru darea în administrare, darea în folosinţă gratuită a instituţiilor de utilitate publică şi închirierea monumentelor istorice aflate in proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ–teritoriale şi metodologia privind exercitarea dreptului de preemţiune al statului român prin Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv prin serviciile publice deconcentrate ale acestuia;

▪ Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2220/19. 04. 2007 pentru aprobarea Normelor privind procedura de atestare şi înscriere în Registrul operatorilor economici din domeniul protejării monumentelor istorice;

▪ Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2518/ 04. 09. 2007 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a procedurii de descărcare de sarcină arheologică;

▪ Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2435/25.10.2006, privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice şi a Comisiilor Zonale ale Monumentelor Istorice;

▪ Ordinul nr. 2330 din 13.06.2013 privind modificarea OMCPN nr. 2126 / 2012 privind nominalizarea membrilor Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, Biroului Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice şi Secţiunilor de specialitate ale acesteia;

▪ Legea nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe;

▪ Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

▪ Hotărarea nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

▪ Ordonanţa nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

▪ Legea nr. 311 din 8 iulie 2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată în M.O. nr. 927 din 15 noiembrie 2006;

▪ Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2823 din 14 octombrie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidenţa şi controlul destinaţiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment, precum şi procedura de solicitare şi comunicare a opţiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale moştenitorilor acestora;

▪ Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2883 din 15 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfăşurarea activităţilor specifice aşezămintelor culturale;

▪ Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2193 din 17 martie 2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor culturale;

▪ Legea nr. 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial;

▪ Legea nr. 410 din 29 decembrie 2005 privind acceptarea Convenţiei pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, adoptată la Paris la 17 octombrie 2003;

▪ Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2035 din 18 aprilie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil;

▪ Legea nr. 340 din 12 iulie 2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată;

▪ Hotărarea nr. 460 din 5 aprilie 2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului;

▪ Legea nr. 276/2010 privind integritatea funcţiilor şi a demnităţilor publice;

▪ Ordonanţa de urgenţă nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind infiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale;

▪ Legea nr. 143 din 21 mai 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind infiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale;

▪ Hotărarea nr. 216 din 20 februarie 2004 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea laboratoarelor şi a atelierelor de conservare şi restaurare;

▪ Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2185 din 2 aprilie 2007 pentru aprobarea Normelor de clasificare a muzeelor şi a colecţiilor publice;

▪ Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2684 din 18 iunie 2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Obligaţiei privind folosinţa monumentului istoric şi a conţinutului acesteia;

▪ Hotărarea nr. 518 din 7 aprilie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile;

▪ Hotărarea nr. 1420 din 4 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor privind comerţul cu bunuri culturale mobile;

▪ Hotărarea nr. 153 din 13 februarie 2008 pentru modificarea şi completarea Normelor privind comerţul cu bunuri culturale mobile, aprobate prin Hotărarea Guvernului nr. 1.420/2003;

▪ Hotărarea nr. 277 din 8 aprilie 1999 pentru infiinţarea Consiliului Fondului Cultural Naţional şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Fondului Cultural Naţional;

▪ Hotărarea nr. 1064 din 8 septembrie 2005 privind reorganizarea şi funcţionarea Centrului Naţional al Cinematografiei;

▪ Hotărarea nr. 385 din 18 martie 2004 privind accesul gratuit la actul de cultură, la nivel naţional, al pensionarilor care au activat minimum 10 ani în domeniul cultural-artistic;

▪ Hotărarea nr. 493 din 1 aprilie 2004 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial şi a Metodologiei privind elaborarea şi continutul-cadru al planurilor de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial;

▪ Hotărarea nr. 1430 din 4 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situaţiile în care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice, proporţia contribuţiei, procedurile, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, oraşul sau comuna;

▪ Hotărarea nr. 1502 /2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţierea sumelor rezultate din aplicarea acestuia;

▪ Hotărarea nr. 261 din 13 martie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Monumentelor Istorice;

▪ Hotărarea nr. 1258 din 13 decembrie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice;

▪ Legea nr. 6 din 9 ianuarie 2008 privind regimul juridic al patrimoniului tehnic şi industrial

▪ Legea nr. 41 din 24 mai 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr . 68 din 26 august 1994 privind protejarea patrimoniului cultural naţional;

▪ Ordonanţa nr. 68 din 26 august 1994 privind protejarea patrimoniului cultural naţional;

▪ Legea nr. 196 din 13 mai 2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei, republicată;

▪ Legea nr. 186 din 9 mai 2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise, republicată;

▪ Legea nr. 356 din 11 iulie 2003 privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român;

▪ Legea nr. 564 din 19 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial;

▪ Ordonanţa nr. 47 din 30 ianuarie 2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial;

▪ Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2364 din 8 noiembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor care constituie Fondul Cultural Naţional;

▪ Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2182 din 1 iulie 2005 pentru aprobarea Listei monumentelor istorice 2004 - modificări şi completări - şi a Listei monumentelor istorice 2004 - monumente dispărute - modificări şi completări;

▪ Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2314 din 8 iulie 2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute;

▪ Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2237 din 27 aprilie 2004 privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice;

▪ Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2535/2003 privind instituirea Registrului agenţilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi în domeniul protejării monumentelor istorice;

▪ Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2053 din 17 mai 2002 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile – abrogată;

▪ Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2086/2002 privind aprobarea criteriilor de avizare a constituirii agenţilor economici cu activitate în domeniul monumentelor istorice;

▪ Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2043 din 11 aprilie 2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice;

▪ Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2039/2002 privind infiinţarea Comisiei de avizare a constituirii agenţilor economici care au ca obiect de activitate efectuarea de cercetări, proiectarea şi executarea de lucrări asupra monumentelor istorice, precum şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a componentei acestuia;

▪ Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2072/2000 privind instituirea Registrului arheologilor din România;

▪ Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2071/2000 privind instituirea Regulamentului de organizare a săpăturilor arheologice în România;

▪ Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2061/2000 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Arheologie;

▪ Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.032 din 14 iulie 1999 pentru infiinţarea Comisiei de Atestare în Domeniul Monumentelor Istorice şi aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a experţilor în domeniul protejării monumentelor istorice şi a specialiştilor în domeniul conservării şi restaurării monumentelor istorice – abrogat;

▪ Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.107 din 15 martie 2006 privind stabilirea indemnizaţiilor membrilor comisiilor din domeniile monumente istorice, arheologie, muzee colecţii şi arte vizuale, arhitectura;

▪ Ordonanţa de urgenţă nr. 189 din 25 noiembrie 2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public;

▪ Ordin al ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional pentru modificarea Normelor metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2200/2008;

▪ Hotărarea nr. 432 din 23 martie 2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici;

▪ Legea nr. 16 din 2 aprilie 1996 legea Arhivelor Naţionale;

▪ Legea nr. 489 din 28 decembrie 2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor;

▪ Hotărarea nr .53 din 16 ianuarie 2008 privind recunoaşterea Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române;

▪ Ordinul nr. 2274 din 17 mai 2007 privind aprobarea procedurii de acordare a avizului consultativ de către Ministerul Culturii şi Cultelor pentru infiinţarea asociaţiilor religioase sau, după caz, pentru dobândirea statutului de asociaţie religioasă de către asociaţiile existente;

▪ Legea nr. 334 din 31 mai 2002 privind bibliotecile – Republicată în M.O. nr. 132/11.02.2005;

▪ Ordonanţa nr. 26 din 26 ianuarie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002;

▪ Hotărarea nr. 87 din 19 ianuarie 2006 privind aprobarea modelului Contractului de management pentru instituţiile publice de cultură;

▪ Hotărarea nr. 1139 din 23 iulie 2004 pentru modificarea şi completarea Hotarârii Guvernului nr. 751/2002 privind infiinţarea Comisiei de atestare şi avizare în domeniul impresariatului artistic şi pentru aprobarea Normelor metodologice de atestare a impresarilor artistici şi de avizare pentru derularea activităţii de impresariat artistic;

▪ Hotărarea nr. 86 din 23 ianuarie 2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru atestare şi avizare în domeniul impresariatului artistic, precum şi a Procedurilor de acordare, suspendare sau retragere a atestatului de impresar artistic, respectiv a avizului pentru desfăşurarea activităţii de impresariat artistic;

▪ Ordonanţa nr. 21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic;

▪ Hotărarea nr. 387 din 2 aprilie 2003 privind infiinţarea pe lânga Ministerul Culturii şi Cultelor, direcţiile pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi Administraţia Fondului Cultural Naţional a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii;

▪ Ordonanţa de urgenţă nr. 9 din 11 ianuarie 2001 privind unele măsuri în domeniile culturii şi artei, cultelor, cinematografiei şi dreptului de autor;

▪ Legea nr. 199 din 16 aprilie 2002 pentru modificarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii şi artei, cultelor, cinematografiei şi dreptului de autor;

▪ Legea nr. 574 din 22 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii şi artei, cultelor, cinematografiei şi dreptului de autor;

▪ Ordonanţa nr. 42 din 30 ianuarie 2000 privind imbunătăţirea finanţării unor programe, proiecte şi acţiuni de dezvoltare sectorială în domeniul culturii;

▪ Legea nr. 143 din 3 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2000 referitoare la unele măsuri privind asigurarea bunurilor culturale mobile exportate temporar;

▪ Ordonanţa nr. 44 din 30 ianuarie 2000 referitoare la unele măsuri privind asigurarea bunurilor culturale mobile exportate temporar – republicată;

▪ Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 210 din 21 mai 2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu;

▪ Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

▪ Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice;

▪ Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

▪ Legea nr. 143 din 21 mai 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 118 /2006 privind infiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale;

▪ Ordonanţa de urgenţă nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

▪ Ordonanţa de urgenţă nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

▪ Hotărarea nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

▪ Hotărarea nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

▪ Hotărarea nr. 71 din 24 ianuarie 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contract elor de concesiune de servicii;

▪ Ordinul nr. 155 din 2 octombrie 2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziţie publica;

▪ Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilitatii – Republicată;

▪ Ordinul ministrului Finanţelor publice nr. 1753 din 22 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv;

▪ Ordonanţa nr. 80 din 30 august 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice;

▪ Ordinul nr. 1752 din 17 noiembrie 2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene;

▪ Ordonanţa nr. 119 din 31 august 1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv – republicată;

▪ Legea nr. 19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurari sociale;

▪ Ordonanţa nr. 6 din 24 ianuarie 2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pâna la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi cresterile salariale care se acorda funcţionarilor publici în anul 2007;

▪ Legea nr. 232 din 6 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pâna la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi cresterile salariale care se acorda funcţionarilor publici în anul 2007;

▪ Hotărarea Guvernului nr. 1000/2006 privind organizarea şi funcţionarea ANFP republicată;

▪ Hotărarea nr. 1480 din 19 noiembrie 2008 privind implementarea domeniului internet gov.ro la nivelul administraţiei publice.

▪ Hotărarea nr. 1487 din 29 noiembrie 2005 pentru modificarea anexei 1 la Hotărarea Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul;

▪ Hotărarea Guvernului nr. 1723 din 14 octombrie 2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul;

▪ Hotărarea nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;

▪ Ordonanţa nr. 2 din 30 ianuarie 2008 pentru modificarea şi completarea O. G. nr. 51/2008 privind imbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale;

▪ Ordinul nr. 2364 din 8 noiembrie 2005 pentru normele metodologice privind stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor ce constituie Fondul Cultural Naţional;

▪ Legea nr.35 din 6 iunie 1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice al arhitecturii şi de divertisment - republicată;

▪ Ordin nr. 2259/2009 al ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional privind modificarea anexei 18 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr.2379/2006;

▪ Ordin nr. 2260/2009 al ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional privind abrogarea Ordinului ministrului culturii şi cultelor nr. 2382/2007 pentru aprobarea tarifului de expertizare a bunurilor culturale mobile, practicat de direcţiile judeţene pentru cultura, culte şi patrimoniu cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti;

▪ Legea nr. 269/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public;

▪ Ordin nr. 2323/2009 al ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Registrului artelor spectacolului;

▪ Ordin nr. 28/2338/2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la obiectivele de cult;

▪ Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vanzrii-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului;

▪ Ordinul nr. 740/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vanzrii-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului;

- Ordinul nr. 2828/2015 pentru modificarea anexei nr.1 la Ordinul Ministerului Culturii și Cultelor nr. 2314/2004 privind aprobarea Listei Monumentelor Istorice, actualizată, și a Listei Monumentelor Istorice dispărute, cu modificările ulterioare;

- Ordinul nr. 2408/24.05.2016 privind nominalizarea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, Secțiunea de specialitate ale acesteia și Comisiilor Zonale ale Monumentelor Istorice ;

- Legea nr. 248/2016 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;

- Instrucțiunea nr.1/2016 privind exercitarea competențelor de emitere a avizului Ministerului Culturii pentru intervențiile de punere în siguranță a elementelor și părților de construcție care prezintă pericol public, elemente ale monumentelor istorice, construcțiilor din zonele de protecție a monumentelor istorice și din zonele construite protejate și ale altor construcții pentru care s-a instituit un regim de protecție din punct de vedere cultural prin documentații de urbanism;

- Instrucțiunea nr. 2/2016 privind regimul descoperirilor arheologice întâmplătoare;

- Ordinul nr. 2645 din 5.08.2016 privind stabilirea personalului împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiunile prevăzute de actele normative din domeniul culturii;

- Legea nr. 152/2017pentru aprobarea OUG nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

- Legea – Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

- U.G. nr.79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

- OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

- OUG nr.91/2017 pentru modificările și completările Legii – Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

- OUG nr. 46/2017 pentru modificarea și completarea OUG nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță;

- HG nr. 940/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobate prin HG nr. 215/2009;

- HG nr. 917/2017 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea locurilor de muncă;

- ORDIN nr. 2.797 din 14 noiembrie 2017 privind stabilirea tipurilor de intervenţii asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecţie a acestora sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanţa istorică şi/sau sunt temporare şi a condițiilor în care se pot emite avize fără consultarea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice;

- ORDIN nr. 4.003 din 18 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.173/2013;

- ORDIN nr. 2.515 din 28 iunie 2018, privind stabilirea cuantumului tarifelor pentru emiterea avizelor de specialitate necesare pentru intervenţiile asupra imobilelor aflate în zonele de protecţie a monumentelor istorice şi în zonele construite protejate;

- Legea nr. 203 din 20 iulie 2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale;

- ORDIN nr.2028/14.01.2019 pentru activitatea prestată în cadrul comisiilor, în cursul anului 2019, membrii Plenului Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, B-CNMI, S-CNMI, CZMI, CNA, CNMC, Comisiei Naționale de Savgardare a Patrimoniului Cultural Imaterial, Comisia Națională a Monumentelor de For Public;

- ORDIN nr.2035/17.01.2019 privind nominalizarea membrilor Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, a Secțiunilor de specialitate și a Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice;

- ORDIN nr. 3.143 din 2 decembrie 2019privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 4 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la exercitarea dreptului de preempţiune al statului român, prin Ministerul Culturii;

- ORDIN nr. 3.037 din 20 iulie 2020pentru aprobarea procedurii privind notificarea prealabilă şi emiterea acordului scris, în cazul executării lucrărilor, în condiţiile prevăzute de art. 11 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

- ORDIN nr. 2.807 din 24 octombrie 2018 - pentru modificarea Ordinului ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.797/2017 privind stabilirea tipurilor de intervenţii asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecţie a acestora sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanţa istorică şi/sau sunt temporare şi a condiţiilor în care se pot emite avize fără consultarea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice;

- ORDIN nr. 3450.2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 2173/2013;

- OMC nr. 3189 din 24.09.2020 privind delegarea competenței Ministerului Culturii către serviciile publice deconcentrate în privința avizării documentațiilor Plan Urbanistic Zonal cu Regulamentul Local  de Urbanism aferent;

- LEGEA nr. 153/2021 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2019 pentru completarea articolului 61, alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 18 februarie 2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 226 din 30 decembrie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;

- LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri public, cu modificările și completările ulterioare;

 

2. Structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor, programul de funcţionare,

programul de audienţe

 a) Structura organizatorică DJC Vaslui

Director executiv: Corina Nicoleta Ursache

Compartimentul Monumente istorice şi arheologie;

Compartimentul Patrimoniu cultural naţional mobil şi imaterial;

Compartimentul Cultură, management, resurse umane;

Compartimentul Financiar-contabilitate, salarizare, administrativ şi achiziţii publice.

b) Atribuţiile compartimentelor:

Director executiv:

► Răspunde de buna organizare şi funcţionare a DJC Vaslui în condiţiile legii;

► Conduce activitatea personalului DJC Vaslui şi dă, în acest sens, dispoziţii verbale sau scrise;

► Exercită funcţia de ordonator terţiar de credite şi are obligaţia de a utiliza creditele bugetare sau veniturile extrabugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea şi exercitarea atribuţiilor DJC Vaslui şi cu respectarea

dispoziţiilor legale;

► Reprezintă DJC Vaslui în relaţie cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum şi în justiţie;

► Stabileşte premierea personalului angajat pentru realizări deosebite în activitate, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;

► Soluţioneaza contestaţiile în legătură cu acordarea sporurilor, premiilor şi a altor drepturi salariale, în condiţiile legii;

► Organizează, coordonează şi controlează, la nivelul direcţiei, aplicarea legilor, ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a ordinelor şi instrucţiunilor emise de ministere, cu respectarea limitelor de autoritate, potrivit legii;

► Acţionează pentru aplicarea strategiei Ministerului Culturii în domeniul culturii şi patrimoniului cultural naţional la nivelul judeţului de competenţă;

► Avizează proiectele de buget: Bugetele de Cheltuieli şi Bugetele de Venituri şi Cheltuieli ale direcţiei, pe care le transmite, în vederea aprobării, conducerii Ministerului Culturii;

► Avizează solicitările de organizare a concursurilor/examenelor de ocupare a funcţiilor publice sau posturilor vacante în cadrul direcţiei;

► Numeşte prin decizie comisiile de concurs şi soluţionare a contestaţiilor pentru concursurile de ocupare a posturilor vacante sau de promovare, în condiţiile legii, organizate la nivelul direcţiei;

► Numeşte, promovează, sancţionează şi eliberează din funcţia publică personalul aparţinând categoriei funcţionarilor publici din subordine, respectiv angajaţi ai direcţiei, în condiţiile legii;

► Angajează, promovează, sancţionează, concediază sau încetează raporturile de muncă ale personalului contractual din subordine ca angajaţi ai direcţiei, în condiţiile legii;

► Organizează, potrivit legii, activitatea de control financiar preventiv derulată la nivelul direcţiei

► Avizează, anual, proiectul statului de funcţii al Direcţiei şi îl supune aprobării conducerii Ministerului Culturii ;

► Aprobă propunerile privind acordarea anumitor drepturi salariale personalului din subordine: salariul de merit, sporuri, premii etc.;

► Soluţionează contestaţiile în legătură cu acordarea sporurilor, premiilor şi a altor drepturi salariale pentru angajaţii din subordine, în condiţiile legii;

► Sprijină, potrivit legii, activitatea comisiilor de disciplină şi paritară constituite potrivit legii

► Coordonează şi controlează nemijlocit activitatea compartimentelor direcţiei;

► Împuterniceşte, prin decizie/dispoziţie, persoana competentă să cerceteze încălcările prevederilor Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice şi să propună aplicarea sancţiunilor disciplinare în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare şi aduce la cunostinţa angajaţilor această decizie;

► Face propuneri privind numirea, prin ordin al ministrului culturii, a agenţilor constatatori ai contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor precum şi a personalului împuternicit să efectueze acţiunile de control privind respectarea obligaţiilor de plată a contribuţiilor la Fondul Cultural Naţional, conform prevederilor legale;

► Răspunde de asigurarea integrităţii patrimoniului direcţiei şi buna gospodărire a mijloacelor materiale, financiare şi umane existente cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

► Răspunde de organizarea activităţii pentru apărarea împotriva incendiilor, precum şi de securitatea şi protecţia muncii;

► Elaborează, la solicitarea organului ierarhic superior sau a altor entităţi competente, documente referitoare la activitatea direcţiei;

► Exercită orice altă atribuţie dată în competenţa sa prin lege sau alte acte normative ori delegată de către ministrul culturii;

► Elaborează şi transmite structurii de resort din cadrul ministerului programul anual de activitate al direcţiei şi, ori de câte ori se impune, revizuirea acestuia;

► Aprobă, în condiţiile legii, exportul bunurilor culturale mobile;

► În exercitarea atribuţiilor sale directorul executiv emite decizii/dispoziţii;

► Acordurile, avizele, certificatele sau alte documente eliberate ca urmare a exercitării atribuţiilor direcţiei se semnează sau se aprobă, după caz, de către alţi funcţionari publici, în baza unei delegări a directorului executiv, conform dispoziţiilor legale;

► În absenţa directorului executiv, atribuţiile sale sunt exercitate de un funcţionar public din cadrul direcţiei, numit / nominalizat prin decizie/dispoziţie internă, cu precizarea limitelor de competenţă;

► Elaborează, lunar, anual sau ori de câte ori este nevoie, sinteza activităţii D.J.C. Vaslui;

► Exercită orice altă atribuţie dată în competenţa sa prin lege sau alte acte normative sau delegate de către ministrul culturii;

Compartimentul Cultură, management, resurse umane

►Cunoaşte, aplică şi urmăreşte punerea în executare a legilor, legislaţiei specifice procesului de integrare europeană, a celorlalte acte normative ce se circumscriu atribuţiilor şi activităţilor instituţiei în domeniul culturii şi patrimoniului naţional;

►Participă la cererea autorităţilor abilitate şi împreună cu acestea, la acţiuni de control al respectării legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe;

►Solicită şi primeşte, în condiţiile legii, în nume propriu sau în numele şi pentru ministerul de resort, de la autorităţi ale administraţiei publice, de la instituţii publice şi de la persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor şi informării publice, date şi informaţii necesare pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin;

►Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de ministerul de resort, potrivit legii; elaborează note, rapoarte, informări, sinteze, alte documente privind activitatea, atribuţiile şi competenţele direcţiei, în relaţie cu autorităţile publice centrale şi locale;

►Asigură executarea obligaţiilor, sarcinilor şi procedurilor de lucru specifice activităţii arhivistice la nivelul instituţiei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare conform Legii; nr. 16/1996 – Legea Arhivelor Naţionale, după cum urmează: asigură, anual, gruparea documentelor în unităţi arhivistice, potrivit problematicii şi termenelor de păstrare stabilite prin Nomenclatorul direcţiei; asigură actualizarea Nomenclatorului întocmit de direcţiei care, ulterior, este supus spre aprobare, Direcţiei Judeţene a Arhivelor Naţionale Vaslui;

►Realizează şi răspunde de activitatea Biroului de Informare publică a direcţiei care permite accesul liber al publicului şi al mass-mediei la informaţiile de interes public;

►Asigură vizibilitatea şi promovarea activităţii, imaginii, rezultatelor muncii şi informaţiilor de specialitate ale direcţiei prin mass-media şi prin alte mijloace de comunicare în masă şi relaţii cu publicul;

►Participă, împreună cu celelalte compartimente de specialitate ale direcţiei, la analiza şi soluţionarea sesizărilor, sugestiilor, recomandărilor şi reclamaţiilor primite de instituţie;

►Fundamentează necesarul de resurse pentru desfăşurarea optimă a activităţilor specifice şi solicită logistica adecvată;

►Întocmeşte statul de funcţii şi de personal al direcţiei conform cerinţelor şi aprobărilor ministerului de resort pe care le supune aprobării conducerii instituţiei;

►Organizează concursurile şi examenele pentru ocuparea funcţiilor publice, pentru promovarea in trepte profesionale / grade superioare şi a posturilor contractuale vacante in cadrul direcţiei;

►Întocmeşte documentaţia necesară pentru numirea in funcţii publice, respectiv pentru încadrarea pe posturile contractuale, încetarea raporturilor de serviciu sau muncă, încadrarea, promovarea, transferarea, detaşarea, numirea pe funcţii publice temporar vacante, precum şi pentru concedierea sau încetarea contractelor individuale de muncă, pentru personalul contractual (referat de aprobare şi proiect decizie);

►Contribuie la procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale anuale ale funcţionarilor publici şi personalului contractual, in scopul aplicării in condiţii de legalitate a procedurilor de evaluare şi gestionează rapoartele şi fişele de evaluare ale personalului direcţiei, in condiţiile legii;

►Întocmeşte documentele referitoare la avansarea in clase, grade profesionale sau trepte de salarizare ale funcţionarilor publici;

►Actualizează statul nominal de funcţii al direcţiei, in raport cu modificările intervenite in structura de personal sau în ceea ce priveşte drepturile salariale;

►Întocmeşte situaţii statistice, sinteze, informări referitoare la activitatea de personal a direcţiei, solicitate de instituţiile competente;

►Furnizează direcţiei/ serviciului/compartimentului de specialitate din cadrul ministeruluiinformaţiile şi documentaţia necesare intocmirii şi fundamentării anexei la legea bugetului de stat sau ori de cate ori intervin solicitări ale Direcţiei de specialitate din cadrul ministerului vizând acest domeniu;

►Răspunde de intocmirea şi actualizarea registrului deciziilor direcţiei;

►Gestionează (intocmeşte, actualizează, modifică, completează) fişele de post ale funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul direcţiei;

►Gestionează declaraţiile de avere ale personalului şi declaraţiile de interese ale funcţionarilor publici, consemnand evidenţa acestora in registrul special, potrivit legii;

►Gestionează dosarele profesionale ale funcţionarilor publici, in condiţiile legii;

►Întocmeşte planul anual de formare profesională a angajatilor şi ţine evidenţa participării funcţionarilor publici şi a personalului contractual la programele de formare şi perfecţionare;

►Întocmeşte planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul direcţiei, potrivit legii;

►Supune aprobării conducerii instituţiei programarea anuala a concediilor legale de odihnă pentru angajaţii direcţiei şi urmăreşte modul de respectare a acesteia;

►Răspunde de activitatea de consiliere etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită ale funcţionarilor publici din cadrul direcţiei, potrivit art. 21 alin. (1 ) din Legea nr.7/2004, republicată;

►propune modalităţi de asigurare a evidenţei, inventarierii, arhivării şi păstrării documentelor întocmite la nivelul compartimentelor din cadrul direcţiei;

Compartimentul Monumente istorice şi arheologie

► In domeniul protejării monumentelor istorice:

1. colaborează şi aduce la îndeplinire sarcinile trasate de Direcţia Județeană pentru Cultură Vaslui/ Serviciul de specialitate al ministerului de resort;

2. realizează inventarierea monumentelor istorice şi comunică anual şi/ sau la solicitări, la Institutul Naţional al Patrimoniului informaţiile şi datele necesare realizării şi actualizării Listei Monumentelor Istorice;

3. declanşează, din oficiu sau la cerere, procedura de clasare sau, după caz, de declasare a bunurilor imobile în şi respectiv, de modificare a categoriilor şi grupelor monumentelor istorice, întocmind, în acest sens, dosarele de clasare sau, după caz, de declasare ori de modificare a grupei sau categoriei şi înaintându-le spre analiză Direcţiei Patrimoniu Cultural din cadrul Ministerului Culturii;

4. solicită Direcţiei Patrimoniu Cultural din cadrul Ministerului Culturii declanşarea procedurii de clasare de urgenţă în condiţiile legii, în cazul bunurilor imobile aflate în pericol iminent de distrugere sau de alterare fizică;

5. comunică neîntârziat declanşarea procedurii de clasare sau, respectiv, de declasare, după caz, proprietarului, titularului dreptului de administrare sau titularului altui drept real asupra bunurilor imobile în cauză;

6. intocmeşte şi comunică proprietarilor sau titularilor dreptului de administrare, după caz, Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric, act prin care sunt precizate condiţiile şi regulile de utilizare sau exploatare şi întreţinere a bunurilor imobile clasate monument istoric;

7. verifică, analizează, rezolvă şi răspunde de rezolvarea solicitărilor, documentaţiilor, situaţiilor, problemelor referitoare la procesul de avizare a intervenţiilor asupra monumentelor istorice şi imobilele situate în zonele lor de protecţie, intocmeşte şi emite avizul de specialitate, în urma consultării Comisiilor de specialitate, potrivit competenţelor stabilite prin lege şi prin regulamentele şi instrucţiunile emise de ministerul de resort;

8. monitorizează, asigură inspecţia şi controlul propriu privind respectarea prevederilor legale şi a normelor metodologice din domeniul protejării monumentelor istorice în vederea respectării avizelor de specialitate emise, precum şi în cazul intervenţiilor nelegale asupra monumentelor istorice şi zonelor de protecţie ale acestora, de categorie monument, ansamblu, sit;

9. în cazul realizării de lucrări neautorizate la imobile cu statut de monument istoric sau la cele aflate în zonele de protecţie ale acestora, sau care încalcă avizele emise, personalul de inspecţie abilitat dispune întreruperea lucrărilor până la intrarea în legalitate, aplică sancţiuni, emiţand şi completând formulare şi înscrisuri prevăzute de lege şi, după caz, dispune revenirea la situaţia iniţială sau sesizarea organelor de urmărire/cercetare penală;

10. verifică, analizează, rezolvă şi răspunde de rezolvarea solicitărilor documentaţiilor, situaţiilor, problemelor referitoare la procesul de avizare pentru secţiunile de specialitate din planurile urbanistice generale ale unităţilor administrativ-teritoriale, planurile urbanistice zonale, precum şi din planurile urbanistice de detaliu şi emite avizul de specialitate, în urma consultării Comisiilor de specialitate, care au ca obiect monumetele istorice şi zonele de protecţie ale acestora, de categorie monument, ansamblu, sit grupa B;

11. face propuneri, analizează şi işi insuşeşte sarcinile ce îi revin pe linia avizării programului de conservare a monumentelor istorice înscrise în Lista monumentelor istorice în grupa B din judeţul de competenţă;

12. analizează, verifică şi propune avizarea solicitărilor proprietarilor cu privire la introducerea monumentelor istorice în circuitul public prin respectarea de către proprietari a condiţiilor corespunzătoare de vizitare, fotografiere, filmare, reproducere şi de publicitate;

13. înregistrează angajamentele scrise ale persoanelor fizice care dobândesc prin moştenire sau donaţie un bun imobil clasat monument istoric utilizat ca locuinţă sau pentru activităţi necomerciale, privind intenţia de a executa, în termen de 12 luni, lucrări de consolidare şi restaurare stabilite prin documentaţie tehnică aprobată şi avizată potrivit legii şi avizează, în situaţii justificate, prelungirea cu încă 12 luni a termenului asumat prin angajament; urmăreşte realizarea lucrărilor respective în condiţiile şi la termenele stabilite şi comunică Direcţiei judeţene a Finanţelor Publice constatările sale în scopul recuperării taxei de timbru, atunci când lucrările nu respectă condiţiile şi termenele stabilite sau când bunul este înstrăinat înaintea efectuării sau încheierii lucrărilor de consolidare sau restaurare;

14. avizează documentaţii de urbanism sau documentaţii tehnice pentru lucrările finanţate de proprietarii imobilelor din zona de protecţie a monumentelor istorice sau în zonele construite protejate instituite potrivit legii, care sunt necesare pentru păstrarea cadrului construit sau natural, în vederea reducerii cu 50% a taxelor de autorizare a acestor lucrări;

15. colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale din judeţul de competenţă solicitându-le toate informaţiile actualizate din domeniul protejării monumentelor istorice precum şi adoptarea măsurilor de protejare şi interzicerea circulaţiei vehiculelor grele şi transportul de materiale explozive în zona de protecţie a monumentelor istorice, de aplicare a însemnelor distinctive şi a siglelor de monumente istorice, de control a intreţinerii acestor însemne şi sigle de către proprietar, de asigurare a pazei şi protecţiei monumentelor istorice aflate în domeniul public şi privat al statului sau abandonate ori aflate în litigiu, precum şi a măsurilor de oprire a lucrărilor de construire sau desfiinţare în situaţia descoperirii de vestigii arheologice şi de organizare a pazei acestora;

16. inştiinţează în scris proprietarii sau titularii drepturilor reale asupra monumentelor istorice din judeţul de competenţă despre obligaţiile ce le revin prin lege ca urmare a regimului juridic special al bunurilor imobile in cauză;

17. exercită orice alte atribuţii stabilite conform normelor legale în vigoare privind protejarea monumentelor istorice şi a patrimoniului arheologic;

18. constată contravenţii şi aplică amenzi pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul protejării monumentelor istorice în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;

20. analizează, rezolvă şi răspunde de rezolvarea solicitărilor de exercitare/ neexercitare a dreptului de preemţiune al statului român prin Ministrul Culturii la vânzarea monumentelor istorice de categorie monument, ansamblu, sit - grupa B, conform dispoziţiilor legale in vigoare;

21. formulează şi înaintează periodic către Direcţia Patrimoniu Cultural din cadrul MC propuneri ce vizează îmbunătăţirea cadrului legislativ pentru protejarea patrimoniului cultural naţional, în general, şi a monumentelor istorice şi arheologie, în special;

22. Controlează respectarea îndeplinirii obligaţiilor de plată a contribuţiilor la Fondul Cultural Naţional, în condiţiile şi la termenele stabilite prin lege.

► In domeniul protejării patrimoniului arheologic:

1. identifică siturile arheologice prin repere şi coordonate şi asigură marcarea lor pe hartă;

2. asigură transmiterea autorizaţiilor de săpătură /cercetare/supraveghere arheologică emise de Ministerul Culturii către instituţiile /persoanele fizice şi juridice, autorizate în domeniu;

3. urmăreşte şi controlează respectarea autorizaţiei de săpătură/cercetare preventivă/supraveghere arheologică, a Regulamentului săpăturilor arheologice, precum şi a standardelor şi procedurilor arheologice, de către instituţiile organizatoare ale cercetărilor şi responsabilii ştiinţifici ai lucrărilor în raza teritorială a judeţului de competenţă, sesizând Ministerul Culturii în cazul în care se constată încălcarea lor;

4. intocmeşte referatele de specialitate pentru lucrările ce urmează să fie efectuate în zonele cu patrimoniu arheologic evidenţiat intamplător;

5. asigură supravegherea de specialitate a lucrărilor la care au fost consemnate descoperiri arheologice intamplătoare, declanşand, după caz, procedurile de clasare prevăzute de lege şi anunţă poliţia şi jandarmeria cu privire la descoperirile arheologice intamplătoare, pentru asigurarea paze şi/sau supravegherii zonei respective;

6. emite Certificatul de descărcare de sarcină arheologică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi Standardele şi Procedurile arheologice aprobate de Ministerul Culturii și Cultelor;

7. primeşte bunurile mobile rezultate în urma descoperirilor arheologice intamplătoare predate de descoperitor în termen de maximum 72 de ore şi procedează potrivit prevederilor legale în vigoare privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil;

8. constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit legislaţiei în vigoare, în cazul nerespectării reglementărilor privind protejarea patrimoniului arheologic.

► In domeniul monumentelor de for public:

1. realizează inventarierea monumentelor de for public din raza de competenţă;

2. verifică, analizează, rezolvă şi răspunde de rezolvarea documentaţiilor /situaţiilor / problemelor referitoare la procesul de avizare a realizării de monumente de for public sau de intervenţie asupra acestora, intocmeşte şi emite avizul de specialitate, în urma consultării Comisiilor de specialitate, potrivit competenţelor stabilite prin lege şi regulamentele şi instrucţiunile emise de Ministerul Culturii;

3. în cazul realizării de lucrări neautorizate de realizare sau de intervenţie asupra monumentelor de for public, sau care încalcă avizele emise, personalul de inspecţie abilitat dispune întreruperea lucrărilor până la intrarea în legalitate, aplică sancţiuni, emiţand şi completând formulare şi înscrisuri prevăzute de lege şi, după caz, dispune revenirea la situaţia iniţială.

Compartimentul Patrimoniu cultural naţional mobil şi imaterial

►Colaborează şi aduce la îndeplinire sarcinile trasate de Direcţia Patrimoniu Cultural în domeniul patrimoniului cultural naţional mobil;

►Întocmeşte baza de date privind evidenţa bunurilor culturale mobile clasate, aflate pe raza teritorială a judeţului de competenţă;

►Înregistrează cererile de clasare a bunurilor culturale mobile deţinute de instituţii nespecializate, de culte religioase, de alte persoane juridice, precum şi de persoane fizice;

►Verifică la societăţile comerciale în curs de privatizare, cu sediul în judeţul de competenţă, bunurile culturale mobile susceptibile de a fi clasate şi declanşează procedura de clasare, în termen de 10 zile de la înregistrarea comunicării privind înscrierea acestora pe lista de privatizare;

►Declanşează procedura de clasare a bunurilor arheologice descoperite intimplător şi decide, în baza propunerii Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, cu privire la instituţia publică specializată căreia i se vor transmite în administrare bunurile arheologice respective;

►Înregistrează şi soluţioneaza inştiinţările primarilor din judeţul de competenţă privind bunurile arheologice descoperite intamplător de persoanele fizice şi predate de acestea, preia bunurile astfel predate, stabileşte prin experţi acreditaţi valoarea bunurilor respective precum şi instituţia publică specializată în administrarea căreia se vor transmite bunurile în cauză;

►Întocmeşte documentaţia prevăzută în vederea clasării bunurilor culturale mobile;

►Înaintează Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor propunerile de clasare;

►Înregistrează, centralizează, verifică şi gestionează inştiinţările de schimbare a proprietarului sau deţinătorului, în cazul bunurilor culturale mobile clasate aflate în evidenţă;

►Înregistrează, centralizează, verifică şi gestionează comunicările proprietarilor, titularilor de drepturi reale, titularilor drepturilor de administrare sau ale deţinătorilor cu orice titlu ai bunurilor culturale mobile clasate privind pierderea, furtul sau distrugerea totală sau parţială a acestor bunuri şi anunţă imediat, în scris, organele de poliţie competente teritorial;

►Controlează periodic şi/sau la sesizări starea de conservare şi de securitate a bunurilor culturale mobile clasate aflate în evidenţă, acordând consultanţă de specialitate ori de câte ori este necesar şi/sau la solicitarea proprietarilor sau titularilor altor drepturi reale;

►Face propuneri de includere în priorităţile de restaurare a bunurilor mobile clasate în tezaur aflate la instituţiile nespecializate, cultele religioase sau la alte persoane juridice decât instituţiile publice specializate, precum şi la persoanele fizice din judeţul de competenţă;

►Organizează, realizează şi actualizează evidenţa registrelor agenţilor economici din judeţul de competenţă autorizaţi să comercializeze, prin vânzare publică sau prin intermediere, bunuri culturale mobile;

►Verifică respectarea obligaţiilor ce le revin agenţilor economici autorizaţi, în condiţiile legii, să comercializeze bunuri culturale mobile;

►Eliberează, pe baza expertizei, certificatul de export întocmit potrivit normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile aflate în proprietatea persoanelor fizice sau a persoanelor juridice de drept privat;

►Verifică documentaţiile depuse de titularii dreptului de administrare asupra bunurilor culturale mobile aflate în proprietate publică, privind exportul temporar al acestor bunuri şi eliberează certificatul de export numai pentru perioada pentru care este valabil contractul de

asigurare a bunurilor respective;

►Constată contravenţii şi aplică sancţiuni în conformitate cu legislaţia în vigoare privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil;

►Colaborează şi stabileşte, împreună cu structurile abilitate ale Ministerului Apărării Naţionale şi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, după caz, măsurile de protecţie a bunurilor culturale mobile şi imobile, în caz de conflict armat sau de calamităţi naturale;

►Iniţiază şi sprijină, în condiţiile legii, acţiuni de revitalizare a tradiţiilor şi obiceiurilor locale, a ocupaţiilor specifice tradiţionale, de formarea specialiştilor şi meseriaşilor în domeniul artizanatului şi meşteşugurilor tradiţionale;

►Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin normele emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Compartimentul Financiar-contabilitate, salarizare, administrativ, achiziţii publice

►elaborează propuneri privind întocmirea proiectului anual al bugetului de cheltuieli şi al bugetului de venituri şi cheltuieli gestionat din fonduri extrabugetare;

►fundamentează solicitarea lunara privind necesarul de credite bugetare pentru cheltuielile de personal, bunuri şi servicii şi cheltuieli de capital cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate

►urmăreşte derularea contractelor prin încadrarea plăţilor efectuate în prevederile aprobate;

►întocmeşte documentaţia necesară efectuării plăţilor privind contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale potrivit acordurilor încheiate şi legislaţiei în vigoare;

►analizează disponibilul din extrasele de cont pentru încadrarea acestuia în limita creditelor bugetare deschise;

►întocmeşte documentaţia necesara obtinerii vizei de control preventiv propriu;

►efectuează operaţiuni de plăţi prin casierie şi prin Trezoreria Statului din creditele bugetare aprobate şi din veniturile extrabugetare încasate pe seama direcţiei, în baza documentelor aprobate, conform legislaţiei în vigoare;

►lunar, intocmeşte execuţia bugetara a plăţilor de casă pentru bugetul de cheltuieli şi bugetul de venituri şi cheltuieli gestionat din fonduri extrabugetare

►asigură înregistrarea în contabilitate a plăţii cheltuielilor din credite bugetare şi venituri extrabugetare, în condiţiile legii;

►întocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi anuale (letric și electronic) şi le transmite Ministerului de Finanțe (FOREXEBUG), la termenele stabilite de acesta;

►trimestrial, intocmeşte şi depune la Institutul Naţional de Statistică Darea de seama privind realizarea investiţiilor;

►întocmeşte statele de plată a salariilor şi a celorlalte drepturi de natura cheltuielilor salariale pentru angajaţii direcţiei;

►răspunde de corectitudinea calculului salariilor, întocmirea la timp a documentelor de plată a acestora şi alimentarea cardurilor de salarii;

►întocmeşte şi depune la Trezoreria Statului situaţiile centralizatoare privind plata drepturilor salariale ordinele de plata pentru reţinerile din salarii etc.;

►lunar, intocmeşte şi depune declaraţiile privind impozitul pe venituri, contribuţia privind asigurările sociale de stat, contribuţia privind asigurările de sănătate, contribuţia la fondul de somaj, contribuţia privind indemnizaţiile de concediu medical;

►lunar, intocmeşte şi depune la Institutul Naţional de Statistica Darea de seama privind fondul de salarii ;

►lunar, intocmeşte şi transmite la ministerul de resort situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal, la termenele stabilite de acesta;

►elaborează propuneri privind derularea operaţiunilor de inventariere anuala sau periodică, după caz;

►propune modalităţi de valorificare a bunurilor propuse a fi scoase din funcţiune sau declasate, după caz;

►elaborează propuneri privind Planul anual de achiziţii, conform prevederilor legale în vigoare;

►întocmeşte propuneri privind realizarea de achiziţii de bunuri şi servicii;

►întocmeşte note de fundamentare, materiale de sinteză şi situaţii privind programul de investiţii finanţat de la bugetul de stat sau din venituri extrabugetare, după caz;

►propune spre aprobare componenţa comisiilor de evaluare oferte, negociere, achiziţie directa, de rezolvarea contestaţiilor, de recepţie;

►asigură întocmirea documentaţiei de elaborare şi prezentare a ofertei la procedurile de achiziţii publice organizate de direcţie;

►asigură întocmirea formalităţilor de publicitate/comunicare pentru procedurile organizate şi vânzarea/transmiterea documentaţiei de elaborare şi prezentare a ofertei;

►asigură formalităţile de derulare a procedurilor de achiziţii publice: publicarea în SEAP a anunţurilor, primirea documentaţiilor, comunicarea rezultatelor, gestionarea situaţiilor legate de contestaţii, după caz, încheierea contractelor de achiziţii publice;

►asigură întocmirea şi transmiterea către Finanţele Publice a datelor referitoare la monitorizarea atribuirii contractelor de achiziţii publice;

►urmăreşte realizarea contractelor de intreţinere, curăţenie, pază, salubritate şi de furnizare de utilităţi;

►primeşte, verifică şi certifică facturile sosite de la furnizori (energie electrica, termică, gaze

naturale, apă canal, salubritate, achiziţii de materiale, piese de schimb, prestări servicii, etc);

►răspunde de activitatea privind reparaţiile curente ale imobilului şi ale bunurilor instituţiei;

►răspunde de utilizarea conformă a bunurilor aflate în patrimoniul direcţiei;

►propune măsuri privind desfăşurarea activităţii de pază şi stingere a incendiilor

►activitatea de control financiar preventiv propriu organizat la nivelul direcţiei este exercitată, în condiţiile legii (contract prestări servicii) şi cu respectarea prevederilor OMFP nr. 1792/2003 de domnul Isac Nicu, expert contabil;

►întocmeşte proiectul de decizie anuală de inventariere a patrimoniului direcţiei, pe care o supune aprobării conducerii instituţiei; urmăreşte şi răspunde de bunul mers al inventarierii anuale;

►organizează şi coordonează activitatea financiar - contabilă precum şi de ordin administrativ la nivelul direcţiei şi răspunde de bunul mers al activităţilor desfăşurate in cadrul compartimentului;

►prezintă conducătorului instituţiei, în vederea avizării, propuneri cu privire la fundamentarea şi elaborarea proiectului bugetului anual de cheltuieli al direcţiei;

►prezintă conducătorului instituţiei, în vederea avizării, propuneri privind fundamentarea şi elaborarea proiectului bugetului anual de venituri şi cheltuieli gestionat în regim extrabugetar;

►prezintă conducătorului instituţiei propuneri privind măsurile de optimizare a cheltuielilor direcţiei şi de management a riscurilor, în domeniul de competenţă;

►întocmeşte registrul jurnal, cartea mare şi registrul inventar, conform prevederilor Legii nr.82 /1991 a contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;

►eliberează adeverinţe de vechime în muncă şi sporuri precum şi copii după actele din dosarele profesionale sau alte documente solicitate de către salariaţii direcţiei, in condiţiile legii;

►întocmeşte dosarele de pensionare pentru angajaţii direcţiei, conform prevederilor legale;

►răspunde de întocmirea evidenţei electronice a salariaţilor şi transmiterea informaţiilor necesare către ITM, a registrului unic de control şi a tuturor celorlalte registre cerute de lege, în materie;

►furnizează direcţiei/ serviciului/compartimentului de specialitate din cadrul ministerului informaţiile şi documentaţia necesară intocmirii şi fundamentării anexei la legea bugetului de stat sau ori de cate ori intervin solicitări ale Direcţiei de specialitate din cadrul ministerului vizând acest domeniu;

►actualizează statul nominal de funcţii al direcţiei, in raport cu modificările intervenite in structura de personal sau în ceea ce priveşte drepturile salariale;

►fundamentează necesarul de resurse pentru desfăşurarea optimă a activităţilor specifice şi solicită logistica adecvată;

►răspunde de conducerea, utilizarea/exploatarea, de starea tehnica şi de intreţinerea corespunzatoare a maşinii, în aşa fel încât la orice oră autoturismul sa fie pregătit pentru deplasare (persoana desemnată prin fișa postului și decizie - șoferul);

►intocmeşte documentele specifice de transport /deplasare cu autoturismul (persoana desemnată prin fișa postului și decizie – șoferul instituției);

►asigură activitatea de magaziner, respectiv gestionar, prevăzută de Legea nr. 22/1969, cu completările şi modificările ulterioare, privind angajarea gestionarului, constituirea de garanţii şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţi sau instituţii publice (persoana desemnată prin decizie – funcționarul public);

►răspunde de N.I.R.-uri, bonuri de consum pentru materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe, piese de schimb şi combustibili achizitionate de instituţie, de darea lor în folosinţa angajaţilor şi de instructajele specifice folosirii fiecărui utilaj/aparat / instrument de lucru/obiect de inventar etc. ce se impun a fi făcute fiecărui salariat în parte la venirea/plecarea din instituţie, la achiziţionarea unui bun nou şi în alte situaţii similare.

c). Programul de funcţionare

Programul de funcţionare este următorul:

Luni - Joi: 8.00 - 16.30; Vineri: 8.00-14.00.

 

d). Programul de audiente

Programul instituţiei pentru susţinerea audienţelor de către directorul executiv, Corina Nicoleta Ursache, este următorul:

Miercuri - Joi, între orele 11.00-13.00, cu programare prin email sau telefonic.

 

3. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Direcţiei Judeţene pentru Cultură

Vaslui şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice:

Director executiv: Corina Nicoleta Ursache

Responsabil cu difuzarea informaţiilor publice: consilier, Cătălin Vieru

 

4. Coordonatele de contact

Denumirea: Direcţia Judeţeană pentru Cultură Vaslui

Sediul: Judeţul Vaslui, Municipiul Vaslui, Str. Ştefan cel Mare nr. 79, cod poştal: 730168

telefon: 0235/311.531; fax: 0335/401.169

Adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pagina de internet: https://patrimoniul-cultural-vaslui.ro

 

5. Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil

a) Sursele financiare

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Vaslui are două surse de finanţare, şi anume:

- bugetul de stat: de la Ministerul Culturii, ordonator principal de credite

- venituri extrabugetare, din încasări, cf. Legea 422/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

b) Bilanţul contabil – anexat.

c) Achiziții publice – anexat.

 

6. Programele şi strategiile proprii

Planul de acțiuni al DJC Vaslui pe anul 2022anexat.

 

7. Lista cuprinzând documentele de interes public

► Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Vaslui;

►Regulamentul de Organizare Internă a DJC Vaslui;

►Organigrama DJC Vaslui;

►Atribuţiile departamentelor/compartimentelor /responsabililor de activităţi;

► Bugetul de venituri şi cheltuieli;

► Bilanţul contabil;

►Raportul anual de activitate;

►Programul activităţilor /Plan de acţiune;

►Lista monumentelor istorice din judeţul Vaslui;

►Lista cuprinzand categoriile de documente produse şi/ sau gestionate;

►Declaraţiile de avere şi de interese;

► Lista actelor normative care reglementează organizarea şi funcţionarea DJC Vaslui.

 

8. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/ sau gestionate, potrivit legii

►Note contabile

►Balanţa de verificare

►Stat de plată salarii

►Declaraţii salariale

►Fişe de cont analitice

►Facturi fiscale

►Chitanţe

►File CEC

►Inventare

►Ordine de deplasare

►Note intrare receptie

►Bonuri

►Fişe de inventar

►Registrul de casă

►Registrul jurnal

►Registrul inventar

►Registrul carte mare

►Registrul de evidenţă a salariatilor

►Registrul de evidenţă CFP

►Registrul unic de control

►Registrul intrare-ieşire corespondenţă

►Registrul declaraţiilor de avere

►Registrul declaraţiilor de interese

►Registrul vizitatorilor

►Condica de prezenţă

►Condica internă de predare -primire documente

►Condica deplasări teren

►Pontaje

►Cereri

►Proiecte

►Dosare de personal ale angajaţilor (personal contractual)

►Dosare profesionale ( funcţionari publici)

►Stat de funcţii

►Fişa postului

►Buget de venituri şi cheltuieli

► Documentaţie clasare/declasare bunuri culturale mobile şi / sau monumente istorice şi de

arheologie

►Expertize

► Adrese / Corespondenţă

►Sesizări

► Avize

► Adeverinţe

►Somaţii, minute, notificări

►Citaţii

►Drepturi de preemţiune

►Fişa analitică a monumentului istoric

►Proces-Verbal de constatare privind starea generală de conservare a monumentelor

►Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric

►Decizii / dispoziţii

►Ordine ( ale ministrului culturii, ale preşedintelui ANFP şi ale prefectului judeţului Vaslui)

►Rapoarte

►Planificări

►Contracte

►Comunicate de presa / Informaţii de presa / Invitaţii

►Dosar de presă

►Fotografii / Inregistrari audio -video

►Chestionare

►Procese-verbale de predare-primire

►Procese-verbale ale comisiilor de la nivelul instituţiilor

►Procese-verbale de control

►Note de constatare

►Nomenclator arhivistic

►Registrul mesaje telefonice / convorbiri telefonice

►Protocoale / Acorduri de colaborare/ Parteneriate

►Materiale informative

►Evidenţe

►Memorii / Contestaţii / Sesizări

9. Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în

care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de

interes public solicitate

Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate sunt cele prevăzute în capitolul III, Art. 21 şi Art. 22 din Legea nr . 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, după cum urmează:

CAPITOLUL III:

Art. 21

(1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.

(2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.

(3) Dacă după cercetarea administrativa reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.

Art. 22

(1) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevazut la art. 7.

(2) Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică sa furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/ sau patrimoniale.

(3) Hotărarea tribunalului este supusă recursului.

(4) Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.

(5) Atât plângerea, cât şi apelul se judeca în instanţă în procedura de urgenţă şi sunt scutite de taxa de timbru.”

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                             

Avertizori de interes public/Avertizori de integritate

gal

 

Carieră

 

SA INCERCAM IMPREUNA

husi

Monumente Istorice

  Monumente istorice din Vaslui - selecție

  Monumente istorice din Bârlad - selecție 

  Monumente istorice din Huși - selecție

  Obiective restaurate

  Monumente istorice din mediul rural 01 - selecție

  Monumente istorice din mediul rural 02 - selecție

  Monumente istorice din mediul rural 03 - selecție

  Monumente istorice din mediul rural 04 - selecție

Monumente de For Public conform Legii 120/2006

Monumente de for public din Vaslui - selecție

Monumente de for public din Bârlad - selecție

Monumente de for public din  Huși - selecție

Monumente de for public din Negrești - selecție

Monumente de for public din mediul rural - selecție

Scroll to top