ORDIN nr. 3.143 din 2 decembrie 2019 -   privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 4 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la exercitarea dreptului de preempţiune al statului român, prin Ministerul Culturii, respectiv prin serviciile publice deconcentrate ale acestuia în cazul vânzării de monumente istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat.

Dreptul de preemțiune trebuie respectat conform Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare, art. 4 și art.36 astfel:

  ART. 4

  (1) Monumentele istorice aparţin fie domeniului public sau privat al statului, al judeţelor, oraşelor sau comunelor, fie sunt proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice.

  (2) Monumentele istorice proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale sunt inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile; aceste monumente istorice pot fi date în administrare instituţiilor publice, pot fi concesionate, date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică sau închiriate, în condiţiile legii, cu avizul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.

  (3) Monumentele istorice aparţinând domeniului privat pot face obiectul circuitului civil în condiţiile stabilite prin prezenta lege.

  (4) Monumentele istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condiţiile exercitării dreptului de preemţiune ale statului român, prin Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, pentru monumentele istorice clasate în grupa A, sau prin serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, pentru monumentele istorice clasate în grupa B, ori al unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, potrivit prezentei legi, sub sancţiunea nulităţii absolute a vânzării.

  (5) Proprietarii, persoane fizice sau juridice de drept privat, care intenţionează să vândă monumente istorice, transmit serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional înştiinţarea privind intenţia de vânzare, însoţită de documentaţia stabilită prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional.

  (6) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional transmit Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional înştiinţarea, documentaţia şi propunerea de răspuns, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestora.

  (7) Termenul de exercitare a dreptului de preemţiune al statului este de maximum 25 de zile de la data înregistrării înştiinţării, documentaţiei şi a propunerii de răspuns la Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional sau, după caz, la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional; titularii dreptului de preemţiune vor prevedea în bugetul propriu sumele necesare destinate exercitării dreptului de preemţiune; valoarea de achiziţionare se negociază cu vânzătorul.

  (8) În cazul în care Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional nu îşi exercită dreptul de preemţiune în termenul prevăzut la alin. (7), acest drept se transferă autorităţilor publice locale, care îl pot exercita în maximum 15 zile.

  (9) Comunicările privind neexercitarea dreptului de preemţiune au termen de valabilitate pentru întregul an calendaristic în care au fost emise, inclusiv pentru situaţiile în care monumentul istoric este vândut de mai multe ori.

  (10) În condiţiile legii, în vederea protejării monumentelor istorice se poate proceda, în cazuri extreme, la strămutarea acestora.

  (11) Monumentele istorice care se află pe teritoriul României şi care sunt proprietatea altor state sunt protejate în condiţiile prezentei legi.

  Obligaţiile şi drepturile proprietarilor de monumente istorice

 

  ART. 36

 

  (4) Cu privire la înstrăinarea, închirierea sau concesionarea imobilelor monumente istorice proprietarii acestora au următoarele obligaţii:

  a) să înştiinţeze în scris direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, despre intenţia de a înstrăina monumentul istoric, în vederea exercitării dreptului de preemţiune al statului sau, după caz, al unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile prezentei legi;

  b) să notifice viitorului proprietar, chiriaş sau concesionar regimul juridic al monumentului istoric pe care îl deţine, precum şi Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric;

  c) să înştiinţeze în scris direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, despre schimbarea proprietarului sau a administratorului în termen de 15 zile de la data încheierii contractelor, potrivit legii, şi să transmită acesteia o copie de pe acte.

Dosarul de preemțiune  trebuie să conțină:

 - cererea (formular) – Înștiințare privind intenția de vânzare a imobilului

 Conform Art. 2 (2) din Ordinul nr. 3143 

    În termen de trei zile lucrătoare, serviciile publice deconcentrate analizează înștiințarea și pot, după caz, să solicite proprietarilor, persoane fizice sau juridice de drept privat, care intenționează să vândă monumentul istoric, următoarele documente:

       a) copie a actului de proprietate conform cu originalul;

       b) copie a actului de identitate al propietarului, astefel:

             (i) pentru persoane fizice: copie a actului de identitate;

            (ii) pentru persoane fizice autorizate: copie a actului de identitate, copie a certificatului de înregistrare fiscală;

           (iii) pentru persoane juridice: copie a certificatului de înregistrare fiscală;

           (iv) în caz de reprezentare, mandat sau procură;

       c) planuri ale imobilului monument istoric; în cazul în care se intenționează vânzarea unei părți din imobil, planul va conține marcarea suprafețelor care fac obiectul vânzării;

       d) documentar fotografic interior și exterior, în cazul imobilelor clădirii.   

gal

 

Carieră

 

SA INCERCAM IMPREUNA

husi

Monumente Istorice

  Monumente istorice din Vaslui - selecție

  Monumente istorice din Bârlad - selecție 

  Monumente istorice din Huși - selecție

  Obiective restaurate

  Monumente istorice din mediul rural 01 - selecție

  Monumente istorice din mediul rural 02 - selecție

  Monumente istorice din mediul rural 03 - selecție

  Monumente istorice din mediul rural 04 - selecție

Monumente de For Public conform Legii 120/2006

Monumente de for public din Vaslui - selecție

Monumente de for public din Bârlad - selecție

Monumente de for public din  Huși - selecție

Monumente de for public din Negrești - selecție

Monumente de for public din mediul rural - selecție

Scroll to top