Intervenţiile asupra imobilelor care nu sunt monumente istorice, dar care se află în zona de protecție a acestora, se fac numai pe baza şi cu respectarea avizului emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către Direcția Județeană pentru Cultură Vaslui, conform Legii422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare, art.24.

ART. 24

  (1) Intervenţiile care se efectuează asupra imobilelor care nu sunt monumente istorice, dar care se află în zone de protecţie a monumentelor istorice sau în zone construite protejate se autorizează pe baza avizului Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi a celorlalte avize, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

     ------------

  Alin. (2) al art. 24 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 5 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 13 mai 2010.

         (3) În condiţiile legii, în cazul realizării de lucrări neautorizate, fără avize sau care încalcă avizele de specialitate, personalul de inspecţie abilitat are dreptul să întrerupă lucrările până la intrarea în legalitate, să aplice sancţiuni şi, după caz, să dispună revenirea la situaţia iniţială şi să sesizeze organele de cercetare penală.

         (5) Protejarea şi conservarea monumentelor istorice reprezentând descoperiri arheologice rămase decopertate se fac, în condiţiile legii, de către investitori, sub coordonarea responsabilului ştiinţific al şantierului şi a instituţiei organizatoare.

DOSARUL DE AVIZARE VA CUPRINDE:

Formular pentru obtinere aviz interventie în zona de protecție a monumentelor istorice:

Formular tip(timp pentru completare: aprox. 10 minute)

 • Certificat de Urbanism
 • acte de proprietate
 • Avizul de oportunitate,după caz, conform art. 37 din Legea 350, cu modificările și completările ulterioare.
 • Raportul informării și consultării publicului (după caz) 
 • plan de încadrare în zonă la scara 1/1000 (cu marcarea monumentului, a imobilului propus și a distanței dintre acestea);
 • plan de situație la scara 1/500
 • proiect de arhitectură
 • planșe privind relația cu monumentele istorice
 • PUD/PUZ, după caz
 • releveu existent, după caz
 • proiect tehnic/ de arhitectură - planurile tuturor nivelurilor, secțiuni, fațade cu precizarea cotelor și cu indicarea materialelor și a finisajelor folosite - la o scară lizibilă
 • studiu istoric, conform normelor științifice
 • expertiză tehnică, după caz
 • planșe cu desfășurări stradale
 • montaj fotografic - reprezentare schematică 3D a zonei (propunere - clădirea monument)
 • fotografii ale monumentului istoric, care determină zona de protectie
 • documentație pe suport hârtie (2 exemplare , după caz) și electronic.

       Documentațiile  de urbanism  și  de  amenajare a teritoriului se întocmesc  conform reglementărilor legale în vigoare.

 • Adresă din partea proiectanților prin care declară că formatul digital transmis este identic cu cel letric.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE :

 • Conducătorul de proiect poate completa documentația cu orice tip de material, pe care-l consideră necesar.
 • Reprezentantul DJC Vaslui sau al Ministerului Culturii, respectiv al CZMI /CNMI, poate să decidă, justificat, asupra diminuării sau completării pieselor prevăzute în acest conținut cadru.
 • Precizăm că recomandăm prezența proiectantului/arhitectului în vederea susținerii proiectului în cadrul Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 5 de la Iași, dacă se impune.
 • Legislația privind stabilirea cuantumului tarifelor pentru emiterea avizelor de specialitate pentru intervenţiile asupra imobilelor aflate în    zonele de protecţie a monumentelor istorice şi în zonele construite protejate:
 • ORDIN nr. 3.504 din 24 septembrie 2021 - pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.515/2018, privind stabilirea cuantumului tarifelor pentru emiterea avizelor de specialitate necesare pentru intervenţiile asupra imobilelor aflate în zonele de protecţie a monumentelor istorice şi în zonele construite protejate;
 • ORDIN nr. 2.515 din 28 iunie 2018 - privind stabilirea cuantumului tarifelor pentru emiterea avizelor de specialitate necesare pentru intervenţiile asupra imobilelor aflate în zonele de protecţie a monumentelor istorice şi în zonele construite protejate; cu modificările și completările ulterioare; 

gal

 

Carieră

 

SA INCERCAM IMPREUNA

husi

Monumente Istorice

  Monumente istorice din Vaslui - selecție 1

Monumente istorice din Vaslui - selecție 2

  Monumente istorice din Bârlad - selecție 

  Monumente istorice din Huși - selecție

  Obiective restaurate

  Monumente istorice din mediul rural 01 - selecție

  Monumente istorice din mediul rural 02 - selecție

  Monumente istorice din mediul rural 03 - selecție

  Monumente istorice din mediul rural 04 - selecție

Monumente de For Public conform Legii 120/2006

Monumente de for public din Vaslui - selecție

Monumente de for public din Bârlad - selecție

Monumente de for public din  Huși - selecție

Monumente de for public din Negrești - selecție

Monumente de for public din mediul rural - selecție

Scroll to top