MONUMENTE ISTORICE

 • LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 - privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare;
 • LEGE nr. 120 din 4 mai 2006 - monumentelor de for public, cu modificările și completările ulterioare;
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare;
 • LEGE nr. 350 din 6 iunie 2001 - privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
 • LEGE nr. 5 din 6 martie 2000 - privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, cu modificările și completările ulterioare;
 • LEGE nr. 203 din 20 iulie 2018 - privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, cu modificările și completările ulterioare;
 • LEGE nr. 454 din 6 decembrie 2006 - pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare;
 • LEGEA nr. 10 din 18 ianuarie 1995 - privind calitatea în construcţii, cu modificările și completările ulterioare;
 • LEGE nr. 462 din 12 noiembrie 2003 - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, cu modificările și completările ulterioare;
 • LEGE nr. 258 din 23 iunie 2006 - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, cu modificările și completările ulterioare;
 • LEGE nr. 6 din 9 ianuarie 2008 - privind regimul juridic al patrimoniului tehnic şi industrial, cu modificările și completările ulterioare;
 • LEGE nr. 451 din 8 iulie 2002 - pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa la 20 octombrie 2000, cu modificările și completările ulterioare;
 • LEGE nr. 157 din 7 octombrie 1997 - privind ratificarea Convenţiei pentru protecţia patrimoniului arhitectural al Europei, adoptată la Granada la 3 octombrie 1985, cu modificările și completările ulterioare;
 • HOTĂRÂRE nr. 277 din 8 aprilie 1999 - pentru înfiinţarea Consiliului Fondului Cultural Naţional şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Fondului Cultural Naţional, cu modificările și completările ulterioare;
 • HOTĂRÂRE nr. 459 din 10 iunie 1999 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor ce constituie Fondul cultural naţional, cu modificările și completările ulterioare;
 • HOTĂRÂRE nr. 493 din 1 aprilie 2004 - pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial şi a Metodologiei privind elaborarea şi conţinutul-cadru al planurilor de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial, cu modificările și completările ulterioare;
 • HOTĂRÂRE nr. 610 din 29 mai 2003 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la monumentele istorice deţinute de persoanele fizice sau juridice de drept privat, cu modificările și completările ulterioare;
 • HOTĂRÂRE nr. 343 din 18 mai 2017 - pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora
 • ORDIN nr. 2.515 din 28 iunie 2018 - privind stabilirea cuantumului tarifelor pentru emiterea avizelor de specialitate necesare pentru intervenţiile asupra imobilelor aflate în zonele de protecţie a monumentelor istorice şi în zonele construite protejate; cu modificările și completările ulterioare;
 • ORDIN nr. 3.143 din 2 decembrie 2019privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 4 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la exercitarea dreptului de preempţiune al statului român, prin Ministerul Culturii;
 • ORDIN nr. 2.237 din 27 aprilie 2004 - privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare;
 • ORDIN nr. 2.260 din 18 aprilie 2008 - privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare;
 • ORDIN nr. 2.797 din 14 noiembrie 2017 - privind stabilirea tipurilor de intervenţii asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecţie a acestora sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanţa istorică şi/sau sunt temporare şi a condiţiilor în care se pot emite avize fără consultarea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare;
 • ORDIN nr. 13/N din 10 martie 1999 - pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al planului urbanistic general", indicativ GP038/99, cu modificările și completările ulterioare;
 • ORDIN nr. 562 din 20 octombrie 2003 - pentru aprobarea Reglementării tehnice "Metodologie de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ)", cu modificările și completările ulterioare;
 • ORDIN nr. 2.684 din 18 iunie 2003 - privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Obligaţiei privind folosinţa monumentului istoric şi a conţinutului acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

ARHEOLOGIE

 • LEGE nr. 17 din 7 martie 2014 - privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare;
 • LEGE nr. 185 din 20 octombrie 2016 - privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;
 • ORDONANŢA nr. 43 din 30 ianuarie 2000 - privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, cu modificările și completările ulterioare;
 • ORDIN nr. 2.562 din 4 octombrie 2010 - privind aprobarea Procedurii de acordare a autorizaţiilor pentru cercetarea arheologică, cu modificările și completările ulterioare;
 • ORDIN nr. 2.494 din 26 august 2010 - pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea personalului de specialitate din domeniul cercetării arheologice şi înscrierea sa în Registrul arheologilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • ORDIN nr. 125 din 15 februarie 2011

pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind eliberarea permiselor de exploatare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 94/2009, cu modificările și completările ulterioare;

Evenimente Culturale

gal

anun

SA INCERCAM IMPREUNA

husi

Monumente Istorice

  Monumente istorice din Vaslui - selecție

  Monumente istorice din Bârlad - selecție 

  Monumente istorice din Huși - selecție

  Obiective restaurate

  Monumente istorice din mediul rural 01 - selecție

  Monumente istorice din mediul rural 02 - selecție

  Monumente istorice din mediul rural 03 - selecție

  Monumente istorice din mediul rural 04 - selecție

Scroll to top