Având în vedere prevederile art. 2, art.10, lit. c) - teza finală, art. 28, lit. d), art. 30, alin. (1), art.37, art.39 și art. 43 din Metodologia de informare și consultare publică cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și a urbanismului aprobat prin OMDRT nr. 2701/2010, cu modificări și completări ulterioare, în contextul prevederilor art. 29, alin. (5) Regulamentul de organizare și funcționare a acestora în legătură cu Monumentelor Istorice aprobat prin OMC nr. 2173/2013, cu modificări și completări ulterioare, este necesar ca acest lucru să fie documentat în ceea ce privește documentele de urbanism pentru a oferi informații despre Raportul populației  a cărui realizare a fost asigurată de autorizarea administrației locale.

 

       Documentațiile de urbanism și de amenajare a teritoriului se vor întocmi conform legislației în vigoare: Legea 422/2001 - privind protejarea monumentelor istorice, cu modificări și completări ulterioare,  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, cu modificările și completările ulterioare, etc.

Prevederi ale Legii nr. 422/2001 - privind protejarea monumentelor istorice

       ART. 9

  (1) Pentru fiecare monument istoric se instituie zonă de protecție, delimitată pentru baza reperelor topografice, geografice sau urbanistice, în partea de trama stradală, relief și caracteristicile monumentului istoric, după caz, prin care se asigură conservarea integrată și punerea în valoare a Monumentul istoric și un cadru poate construi sau natural.

  (2) Delimitarea și instituirea zonelor de protecție se realizează, concomitent cu clădirea bunului imobil ca monument istoric, în condiții legale.

  (3) Autoritățile publice locale competente vor include în planurile urbanistice și în regulamentul aferent zonelor de protecție delimitate conform alin.(2).

  (4) În zona de protecție pot fi instituite servicii de utilitate publică și reglementări speciale de construcție pentru planuri și reglementare de urbanism aprobate și avizate conform legilor.

  ART. 18

  (1) Monumentele istorice, zonele de protecție și zonele construite protejate, definite potrivit legii, se evidențiază în planurile de amenajare a teritoriului și în planurile urbanistice ale unităților administrativ- teritoriale.

  (2) În condițiile legii și în baza avizului Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, în scopul protejării valorilor de patrimoniu cultural ce au determinat instituirea zonei construite protejate, autoritățile publice locale pot institui servicii, pot interzice desființarea sau modificarea construcțiilor.

        ART. 45

  (2) Autoritățile administrației publice locale au obligația să realizeze studiile de fundamentare, delimitare și instituire a zonelor de protecție a monumentelor istorice, folosind numai personal de specialitate atestat.

Documentația va cuprinde:

 • cerere tip pentru documentații de urbanism ;
 • studii istorice, de arhitectură / arhitectură comparată / arheologice, urbanism istoric, evaluare de teren și / sau altele, după caz, realizate conform normelor științifice (cu precizarea surselor);
 • studii de fundamentare istorico - științifică pentru instituirea și delimitarea zonelor protejate de patrimoniu construit și a siturilor arheologice protejate prin lege, precum și reglementările generale de amenajare a teritoriului acestora, conform normelor legale în vigoare, după caz;
 • fișe analitice ale monumentelor istorice întocmite conform Ordinului 2260/2008;
 • R.L.U. - regulamentul local de urbanism completat cu prevederile legale care privesc tipul de intervenții necesare asupra monumentelor istorice și modalitatea de proiectare și construire în zona lor de protecție.
 • Se va avea în vedere respectarea Legii 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării - cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan .

Piese desenate :

 • Planșe - Încadrare în teritoriu la scara 1: 20000 și 1: 10000;
 • Planșă / planșe cu marcarea monumentelor și perimetrelor siturilor arheologice clasate în Lista Monumentelor Istorice, actualizată și a siturilor arheologice reperate a zonelor lor de protecție, cu marcarea localizării pe  repere urbanistice sau geografice, după caz, precum și în coordonate topografice în proiecție STEREO. 70;
 • Planșă cu reglementări urbanistice care privesc monumentele istorice și zona lor de protecție;
 • Planșă cu conuri de percepție care vor fundamenta zonele de protecție, în 2d și 3d schematic ( după caz);
 • Fotografii cu monumentele istorice - documentar fotografic( după caz);
 • Documentație pe suport hârtie (2 exemplare, după caz) și electronic.

     Documentația de urbanism și amenajarea unui teritoriu este întocmită conform reglementărilor legale în vigoare.

 •  Adresă din partea proiectantului / arhitectului prin care declară că formatul digital transmis este identic cu cel letric.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

 • Conducătorul de proiect poate completa documentația cu orice tip de material, pe care-l consideră necesar.
 • Reprezentantul DJC Vaslui sau al Ministerului Culturii, respectiv al CZMI / CNMI, poate să decidă, justificat, asupra diminuării sau completării pieselor prevăzute în acest conținut cadru.
 • Precizăm că recomandăm prezența proiectantului / arhitectului în vederea susținerii  proiectului în cadrul Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 5 Iași, dacă se impune.

gal

 

Carieră

 

SA INCERCAM IMPREUNA

husi

Monumente Istorice

  Monumente istorice din Vaslui - selecție 1

Monumente istorice din Vaslui - selecție 2

  Monumente istorice din Bârlad - selecție 

  Monumente istorice din Huși - selecție

  Obiective restaurate

  Monumente istorice din mediul rural 01 - selecție

  Monumente istorice din mediul rural 02 - selecție

  Monumente istorice din mediul rural 03 - selecție

  Monumente istorice din mediul rural 04 - selecție

Monumente de For Public conform Legii 120/2006

Monumente de for public din Vaslui - selecție

Monumente de for public din Bârlad - selecție

Monumente de for public din  Huși - selecție

Monumente de for public din Negrești - selecție

Monumente de for public din mediul rural - selecție

Scroll to top