Având în vedere prevederile art.2, art.10, lit. c) – teza finală, art. 28, lit. d), art. 30, alin. (1), art.37, art.39 și art. 43 din Metodologia de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism aprobată prin OMDRT nr. 2701/2010, cu modificările și completările ulterioare, în contextul prevederilor art. 29, alin. (5) din Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice aprobat prin OMC nr. 2173/2013, cu modificările și completările ulterioare, este necesar ca dosarele referitoare la documentații de urbanism să conțină Raportul consultării populației  a cărui realizare a fost asigurată de autoritățile administrației publice locale.

 

Documentațiile  de urbanism  și  de  amenajare a teritoriului se vor întocmi conform legislației în vigoare: Legea 422/2001 – privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare,  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, cu modificările şi completările ulterioare, etc.

Prevederi ale Legii nr.  422/2001 – privind protejarea monumentelor istorice

ART. 9

  (1) Pentru fiecare monument istoric se instituie zona sa de protecţie, delimitată pe baza reperelor topografice, geografice sau urbanistice, în funcţie de trama stradală, relief şi caracteristicile monumentului istoric, după caz, prin care se asigură conservarea integrată şi punerea în valoare a monumentului istoric şi a cadrului său construit sau natural.

  (2) Delimitarea şi instituirea zonei de protecţie se realizează, simultan cu clasarea bunului imobil ca monument istoric, în condiţiile legii.

  (3) Autorităţile publice locale competente vor include în planurile urbanistice şi în regulamentele aferente zonele de protecţie delimitate conform alin. (2).

  (4) În zona de protecţie pot fi instituite servituţi de utilitate publică şi reglementări speciale de construire prin planurile şi regulamentele de urbanism aprobate şi avizate conform legii.

  ART. 18

  (1) Monumentele istorice, zonele de protecţie şi zonele construite protejate, definite potrivit legii, se evidenţiază în planurile de amenajare a teritoriului şi în planurile urbanistice ale unităţilor administrativ-teritoriale.

  (2) În condiţiile legii şi în baza avizului Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, în scopul protejării valorilor de patrimoniu cultural ce au determinat instituirea zonei construite protejate, autorităţile publice locale pot institui servituţi, pot interzice desfiinţarea sau modificarea construcţiilor.

ART. 45

  (2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să realizeze studiile de fundamentare, delimitare şi instituire a zonelor de protecţie a monumentelor istorice, folosind numai personal de specialitate atestat.

Documentația va cuprinde:

Piese scrise:

 • cerere tip pentru documentații de urbanism;
 • studii istorice, de arhitectură/arhitectură comparată /arheologice, urbanism istoric, evaluare de teren și/sau altele, după caz, realizate conform normelor științifice, personal de specialitate atestat;
 • studii de fundamentare istorico - știinţifică pentru instituirea și delimitarea zonelor protejate de patrimoniu construit și a siturilor arheologice protejate prin lege și a celor reperate prin evaluările de teren, precum și a reglementărilor generale de amenajare a teritoriului, conform normelor legale în vigoare, după caz;
 • fișe de evidență a monumentelor istorice, conform normelor legale în vigoare;
 • R.L.U. – regulamentul local de urbanism completat cu prevederile legale care privesc tipul de intervenții necesare asupra monumentelor istorice și modalitatea de proiectare și construire în zona lor de protecție.
 • Se va avea în vedre respectarea Legii 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării – cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan.

Piese desenate:

 • planșe - Încadrare în teritoriu la scara 1:20000 și 1:10000;
 • planșă/planșe cu marcarea monumentelor și perimetrelor siturilor arheologice clasate în Lista Monumentelor Istorice, actualizată și a Repertoriului Arheologic Național, precum și a siturile arheologice reperate prin evaluările de teren și a zonelor lor de protecție, cu marcarea localizării pe repere urbanistice sau geografice, după caz, precum și  în coordonate topografice în  proiecție STEREO. 70;
 • planșă cu reglementări urbanistice care privesc monumentele istorice și zona lor de protecție;
 • planșă cu conuri de percepție care vor fundamenta zonele de protecție, în 2d și 3d schematic;
 • fotografii cu monumentele istorice – documentar fotografic.
 • documentație pe suport hârtie (2 exemplare , după caz) și electronic.

Documentațiile  de urbanism  și  de  amenajare a teritoriului se întocmesc  conform reglementărilor legale în vigoare.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE :

 • Conducătorul de proiect poate completa documentația cu orice tip de material, pe care-l consideră necesar.
 • Reprezentantul DJC Vaslui sau al Ministerului Culturii şi Identității Naționale, respectiv al CZMI /CNMI, poate să decidă, justificat, asupra diminuării sau completării pieselor prevăzute în acest conținut cadru.
 • Precizăm că se impune prezența proiectantului/arhitectului în vederea susținerii proiectului în cadrul Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 5 de la Ia Iași, respectiv Comisia Națională a Monumentelor Istorice.

Evenimente Culturale

gal

anun

SA INCERCAM IMPREUNA

husi

Monumente Istorice

  Monumente istorice din Vaslui - selecție

  Monumente istorice din Bârlad - selecție 

  Monumente istorice din Huși - selecție

  Obiective restaurate

  Monumente istorice din mediul rural 01 - selecție

  Monumente istorice din mediul rural 02 - selecție

  Monumente istorice din mediul rural 03 - selecție

  Monumente istorice din mediul rural 04 - selecție

Scroll to top