Print

            Intervenţiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza şi cu respectarea avizului emis de către Ministerul Culturii și Identității Naționale sau, după caz, de către Direcția Județeană pentru Cultură Vaslui, conform Legii422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare, art.23.

  ART. 23

  (1) Intervenţiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza şi cu respectarea avizului emis de către Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.

  (2) În sensul prezentei legi, intervenţiile ce se efectuează asupra monumentelor istorice sunt:

  a) toate lucrările de cercetare, conservare, construire, extindere, consolidare, restructurare, amenajări peisagistice şi de punere în valoare, care modifică substanţa sau aspectul monumentelor istorice;

  b) executarea de mulaje de pe componente ale monumentelor istorice;

  c) amplasarea definitivă sau temporară de împrejmuiri, construcţii de protecţie, piese de mobilier fix, de panouri publicitare, firme, sigle sau orice fel de însemne pe şi în monumente istorice;

  d) schimbări ale funcţiunii sau destinaţiei monumentelor istorice, inclusiv schimbările temporare;

  e) strămutarea monumentelor istorice;

  f) amenajări de căi de acces, pietonale şi carosabile, utilităţi anexe, indicatoare, inclusiv în zonele de protecţie a monumentelor istorice.

  (3) Autorizaţia de construire, autorizaţia de desfiinţare, precum şi autorizaţiile referitoare la intervenţiile prevăzute la alin. (2) se eliberează numai pe baza şi în conformitate cu avizul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi cu celelalte avize, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

  (4) Autorizaţiile prevăzute la alin. (3), emise fără avizul instituţiilor abilitate prin lege şi fără respectarea condiţiilor acestora, sunt nule de drept.

  (5) Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric face parte integrantă din Cartea tehnică a construcţiei. În situaţia în care aceasta nu există, Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric ţine locul documentaţiei tehnice de utilizare a bunului imobil, în condiţiile legii.

 

DOSARUL DE AVIZARE VA CUPRINDE:

Formular pentru obtinere aviz interventie monumente: formular tip

Solicitarea să fie semnată de proprietarul/deţinătorul, cu orice titlu al imobilului monument istoric, sau de elaboratorul acesteia, în condiţiile în care acesta este delegat de proprietarul/deţinătorul monumentului istoric şi poate face dovada delegării.

Foaia de capăt:

 Colectivul de elaborare:

Documente incluse în proiect:

  1. Piese scrise:

 Piese desenate:

 Alte piese, în funcţie de domeniul proiectului:

Documentația se depune în format hârtie (2 exemplare, după caz) și electronic.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE :

- Conducătorul de proiect poate completa documentația cu orice tip de material, pe care-l consideră necesar.

- Reprezentantul DJC Vaslui sau al Ministerului Culturii şi Identității Naționale, respectiv al CZMI /CNMI, poate să decidă, justificat, asupra diminuării sau completării pieselor prevăzute în acest conținut cadru.

- Considerăm că, se impune prezența proiectantului/arhitectului, în vederea susținerii documentației, în cadrul Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr.5 Iași, respectiv în cadrul Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, după caz.