Print

         Activitatea  Direcției Județene pentru Cultură Vaslui se desfășoară  în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare (aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii și Patrimoniului Național nr. 2080/27.02.2012) și cu legislația în vigoare privind protejarea patrimoniului cultural mobil, imobil, imaterial și de for public (cum ar fi  - Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare; Ordinului nr. 2797/ 2017 al  Ministerului Culturii și Identității Naționale- privind stabilirea tipurilor de intervenții asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecție a acestora sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanța istorică și/sau sunt temporare și a condițiilor în care se pot emite avize fără consultarea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice, Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare,  Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, cu modificările și completările ulterioare; O.G. nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, Ordinul Ministerului Culturii și Cultelor nr. 239 din 06.09.2004, Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2518 din 04.09.2007; Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2392/06.09.2004 pentru instituirea de Standarde și Proceduri în arheologie, Legea 17 /2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării - cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan, cu modificările și completările ulterioare,  Hotărârea  nr. 518 /2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile, Legea 311/2003 a muzeelor și a colecțiilor publice, republicată, Ordinul Ministrului Culturi nr. 2057/5.02.2007 pentru aprobarea Criteriilor și normelor de acreditare a muzeelor și a colecțiilor publice, Legea 120 din 2006 a monumentelor de for public și altele).

Potrivit dispozițiilor din  Ordinul M.C.P.N. nr. 2080/27.02.2012 de aprobare a Regulamentului de organizarea și funcționare a Direcțiilor pentru Cultură și Patrimoniu Cultural Național, instituția este structurată în patru compartimente:  Compartimentul monumente istorice si arheologie (1 funcționar);  Compartimentul patrimoniul cultural național mobil si imaterial (1 funcționar);  Compartimentul cultură, management, resurse umane (1 funcționar); Compartiment financiar-contabilitate, salarizare, administrativ, achiziții publice (1 funcționar și o persoană – regim contractual / șofer).

Responsabilitatea principală a Direcției Județene pentru Cultură Vaslui este protejarea patrimoniului cultural național imobil, mobil și imaterial la nivelul județului nostru.

Obiectivele prioritare ale instituției sunt popularizarea și verificarea respectării legislației specifice, precum și evidența, protejarea, monitorizarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național.

În acest sens, Direcția Județeană pentru Cultură Vaslui urmărește ca prin activitatea desfășurată să realizeze următoarele obiective:

Dintre atribuțiile instituției în domeniul patrimoniului cultural național  – obiective înscrise în Lista Monumentelor Istorice, enumerăm următoarele: